Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Polska pod Krzyżem

Polska pod Krzyżem

Na lot­ni­sku w Kru­szy­nie we Wło­cław­ku na wspól­nej modli­twie zebra­ło się ponad 60 tys. osób z całej Pol­ski. Ewan­ge­li­za­cyj­na ini­cja­ty­wa zosta­ła tak­że zor­ga­ni­zo­wa­na w ponad 1300 miej­scach w  Pol­sce i za gra­ni­cą.

Orga­ni­za­to­ra­mi modli­tew­ne­go spo­tka­nia „Pol­ska pod Krzy­żem” były Die­ce­zja Wło­cław­ska i Fun­da­cja Solo Dios Basta, któ­ra wcze­śniej orga­ni­zo­wa­ła m.in. „Róża­niec do gra­nic” i „Wiel­ką poku­tę”. Wyda­rze­nie mia­ło wypeł­nić testa­ment ducho­wy św. Jana Paw­ła II, któ­ry w 1997 r. wzy­wał do obro­ny krzy­ża – od Tatr aż do Bał­ty­ku. Cen­tral­nym wyda­rze­niem akcji „Pol­ska pod Krzy­żem” była Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. bisku­pa wło­cław­skie­go Wie­sła­wa Merin­ga. Kon­ce­le­bro­wał ją ks. biskup świd­nic­ki Igna­cy Dec, prze­wod­ni­czą­cy Rady KEP ds. apo­stol­stwa świec­kich. W homi­lii ks. bp Mering przy­po­mniał, że krzyż Jezu­sa pro­wa­dzi czło­wie­ka do wia­ry: „Widok Jezu­so­wej męki potra­fi zmie­nić ludz­kie ser­ce. Rodzi uzna­nie winy, proś­bę o prze­ba­cze­nie i zapew­nia prze­ba­cze­nie czło­wie­ko­wi. Sta­ją­cy pod krzy­żem uczą się od Jezu­sa wiel­ko­dusz­ne­go miło­sier­dzia”. Biskup wło­cław­ski dodał, że Mat­ka Jezu­sa i św. Jan kie­ro­wa­li się w swo­im postę­po­wa­niu miło­ścią wobec Jezu­sa i to ona przy­pro­wa­dzi­ła ich na Gol­go­tę: „Wła­śnie takich kobiet, takich męż­czyzn, z odwa­gą i miło­ścią sta­ją­cych pod krzy­żem Jezu­sa, potrze­bu­je Pol­ska, Euro­pa, a nawet świat. Sta­je­my pod krzy­żem żeby odszu­kać sie­bie, zna­leźć swo­je miej­sce w życiu, chce­my poka­zać świa­tu, że nale­ży­my do Jezu­sa”. Przed zakoń­cze­niem Mszy św. ks. bp Mering poświę­cił przy­nie­sio­ne przez wier­nych krzy­że, któ­re mają zawi­snąć w domach, w miej­scach nauki i pra­cy.

Uro­czy­sto­ści towa­rzy­szy­ła nie­spo­dzian­ka, któ­rą było odtwo­rze­nie nagra­nia homi­lii Jana Paw­ła II wygło­szo­nej we Wło­cław­ku 7 czerw­ca 1991 r., dokład­nie w tym samym miej­scu, w któ­rym odby­wa­ło się wyda­rze­nie ewan­ge­li­za­cyj­ne. Wów­czas w cza­sie homi­lii św. Papież powie­dział mię­dzy inny­mi, że mia­sto Wło­cła­wek: „(…) nosi w sobie ten prze­dziw­ny zapis w naszym stu­le­ciu, któ­ry jest jak gdy­by odpo­wie­dzią na tam­ten zapis całej cywi­li­za­cji nie­na­wi­ści, śmier­ci, całej cywi­li­za­cji śmier­ci. Zapis cywi­li­za­cji życia, życia przez śmierć, tak jak Chry­stus, tak jak Ser­ce Boże”. Wło­cła­wek to zie­mia męczen­ni­ków, w cza­sie II woj­ny świa­to­wej zgi­nę­ło aż 220 kapła­nów z tej die­ce­zji, naj­wię­cej z całej Pol­ski, w tym bło­go­sła­wio­ny ks. biskup Michał Kozal; tu poniósł śmierć męczeń­ską w 1984 r. ks. Jerzy Popie­łusz­ko.

Po godzi­nie 20.00 roz­po­czął się następ­ny punkt akcji – ple­ne­ro­wa Dro­ga Krzy­żo­wa. Pod­czas kolej­nych sta­cji przy­ta­cza­ne były świa­dec­twa trau­ma­tycz­nych prze­żyć róż­nych osób, m.in. męż­czy­zny opo­wia­da­ją­ce­go o dra­ma­tycz­nym roz­wo­dzie rodzi­ców, kobie­ty po zdra­dzie męża, mat­ki, któ­rej cór­ka zosta­ła zamor­do­wa­na na tle sek­su­al­nym, kobie­ty, któ­ra doko­na­ła abor­cji. Przy­to­czo­ne zosta­ło świa­dec­two chłop­ca, któ­ry zamor­do­wał czło­wie­ka i jak wyznał spoj­rze­nie na krzyż dało mu siłę do wyzna­nia grze­chów, wej­ścia na dro­gę modli­twy i kar­mie­nia się Sło­wem Bożym. Przy dwu­na­stej sta­cji zale­gła cisza, pod­czas któ­rej ks. biskup wło­cław­ski Wie­sław Mering odmó­wił modli­twę: „Oto my, Pola­cy, sta­je­my przed Tobą, by uznać Two­je pano­wa­nie, oddać się Twe­mu pra­wu. Uzna­je­my Two­je pano­wa­nie nad Pol­ską i całym naszym naro­dem, roz­sia­nym po całym świe­cie”. Uro­czy­stość zakoń­czy­ła się wie­lo­go­dzin­ną ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, po któ­rej w nie­dzie­lę o godz. 3.00 nad ranem zosta­ła odpra­wio­na Eucha­ry­stia.

Do ducho­wej łącz­no­ści na modli­twie pod Krzy­żem przy­łą­czy­ły się nie tyl­ko dzie­siąt­ki pol­skich miast, ale tak­że zagra­nicz­ne para­fie. Akcja dotar­ła m.in. do Kap­cha­gay w Kazach­sta­nie, Aber­fel­die w Austra­lii, Yam­fo w Gha­nie, Los Ange­les w USA czy w Duba­ju w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich, Irlan­dii, Anglii, Bośni i Her­ce­go­wi­ny oraz do Izra­ela. Akcja modli­tew­na była sły­szal­na tak­że w szpi­ta­lach, hospi­cjach, a nawet zakła­dach kar­nych. Modlo­no się też przy misyj­nych, przy­droż­nych kaplicz­kach.

Joan­na Bana­sik