Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Polska zawsze wierna

ks. abp Jan Romeo Pawłowski Delegat ds. Nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej

Gdy dzi­siaj, tutaj na Jasnej Górze, świę­tu­je­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP, potrze­ba aby w ser­cach, w obli­czu Kró­lo­wej Pol­ski zabrzmia­ło zno­wu to wła­śnie stwier­dze­nie: Pol­ska wier­na.

Na prze­strze­ni wie­ków wie­lu było złych ludzi, któ­rzy pró­bo­wa­li nas Pola­ków od tej wier­no­ści odwieść, pró­bo­wa­li ode­rwać Pol­skę od wia­ry, jaką przy­ję­ła ponad 1000 lat temu. (…) Pol­ska pozo­sta­je wier­na, nawet, a może zwłasz­cza dzi­siaj, w tych skom­pli­ko­wa­nych cza­sach, gdy ludzie źli, sprzy­się­że­ni z mocą zła poprzez roz­licz­ne ukła­dy, powią­za­nia, kal­ku­la­cje i juda­szo­we pie­nią­dze, chcą z Pol­ski i Pola­ków zro­bić takie pseu­do­no­wo­cze­sne spo­łe­czeń­stwo, któ­re odrzu­ci praw­dzi­we war­to­ści, wpi­sa­ne przez Boga Stwór­cę w ser­ce, w natu­rę każ­de­go czło­wie­ka, a będzie się kie­ro­wać instynk­ta­mi, teo­ria­mi bez sen­su, pogma­twa­ny­mi ukła­da­mi socjo­po­li­tycz­ny­mi, czy ide­olo­gia­mi zro­dzo­ny­mi gdzieś w świe­cie, czę­sto w cho­rych umy­słach. My, Kościół Chry­stu­so­wy, a gdy mówię my, mam na myśli i Cie­bie, i Cie­bie, i mnie, i tych co są z nami przed tele­wi­zo­rem, czy radio­od­bior­ni­kiem, bo Kościół to my wszy­scy, któ­rzy zosta­li­śmy ochrzcze­ni w Chry­stu­sie, a naszym widzial­nym ducho­wym prze­wod­ni­kiem na zie­mi jest następ­ca świę­te­go Pio­tra, Papież Fran­ci­szek, zatem my Kościół Chry­stu­so­wy, będzie­my bro­nić praw­dy, miło­ści, pięk­na, rodzi­ny, życia ludz­kie­go i naszej wia­ry. Za wszel­ką cenę. Nie może­my się dać zastra­szyć, bo zło jest czę­sto ryczą­ce, wred­ne, prze­bra­ne, wyna­tu­rzo­ne, bo za każ­dym złem stoi jego twór­ca, dia­beł. Nie daj się zwy­cię­żać złu, ale zło dobrem zwy­cię­żaj!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na Jasnej Górze w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP, 15 VIII 2019 r.

ks. abp Jan Romeo Paw­łow­ski
Dele­gat ds. Nun­cja­tur w Sekre­ta­ria­cie Sta­nu Sto­li­cy Apo­stol­skiej