Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Poranione cierpieniem i bólem człowieczeństwo

Sta­no­wi­cie szcze­gól­ną cząst­kę Chry­stu­so­we­go Kościo­ła, jako dopeł­nia­ją­cy w bólach cier­pie­nia same­go Chry­stu­sa. Każ­dy z nas przy­cho­dzi tutaj ze swo­ją histo­rią życia i nie­wy­tłu­ma­czal­ną tajem­ni­cą cier­pie­nia ducho­we­go i fizycz­ne­go. (…) Bóg zre­ali­zo­wał wiel­ki plan miło­ści zbaw­czej. Wysłu­chu­jąc woła­nia ludzi, przy­no­si przez swo­je­go Syna nie tyl­ko uzdro­wie­nie z naj­roz­ma­it­szych cho­rób, ale przede wszyst­kim dar odpusz­cze­nia grze­chów i usy­no­wie­nia nas. Sta­li­śmy się na nowo dzieć­mi Boga. Dla Boga nie liczą się gesty zewnętrz­ne, ale ser­ce, dla­te­go praw­dzi­wa reli­gij­ność musi być wyra­zem wię­zi i jed­no­ści Boga z czło­wie­kiem, przy­lgnię­ciem do Nie­go rozu­mem, ser­cem, duszą i cia­łem, wyra­zem posłu­szeń­stwa w wie­rze. Pamię­taj­my w tym samym duchu, że każ­da Msza św. nie jest tyl­ko ele­men­tem tra­dy­cji ludz­kiej, ale żywym spo­tka­niem z kocha­ją­cym nas Bogiem. (…) Jezus zna nasze pora­nio­ne cier­pie­niem i bólem czło­wie­czeń­stwo, dla­te­go zapra­sza nas, aby­śmy weszli w Jego życie, by doświad­czyć wytchnie­nia, wspar­cia Jego łaską i szcze­gól­nym zawie­rze­niem Jego Mat­ce. Tak jak Mary­ja, przyj­mu­jąc na swo­je kola­na skrwa­wio­ne cia­ło ukrzy­żo­wa­ne­go Syna, złą­czy­ła ból ser­ca z miło­ścią wier­ną aż do koń­ca, tak rów­nież niech każ­dy z was włą­czy ból i cier­pie­nia w mękę Chry­stu­sa, a wów­czas wszyst­ko ule­gnie prze­mia­nie, albo­wiem „Chry­stus nie dał nam recept”, jak zazna­cza papież Fran­ci­szek, „ale swo­ją męką, śmier­cią i zmar­twych­wsta­niem uwal­nia nas z uci­sku zła”. W Chry­stu­sie pokła­da­my nadzie­ję na zwy­cię­stwo nad złem, cier­pie­niem i śmier­cią. On nie zosta­wił nas samych, ale dał nam Mary­ję i Kościół, któ­ry jest domem, gdzie każ­dy z nas ma swo­je imię i swo­je miej­sce przy Chry­stu­sie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le św. Woj­cie­cha w Częstochowie,11 II 2020 r.

ks. abp Wacław Depo
Metro­po­li­ta Czę­sto­chow­ski