Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Poświęcili się Chrystusowi

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Oso­by kon­se­kro­wa­ne na całym świe­cie przy­po­mi­na­ją sobie w dniu dzi­siej­szym akt pro­fe­sji, któ­rym na zawsze i cał­ko­wi­cie odda­ły się Bogu. Uczy­ni­ły to w prze­ko­na­niu, że „czło­wiek nie może odna­leźć się w peł­ni ina­czej, jak tyl­ko poprzez bez­in­te­re­sow­ny dar z sie­bie same­go” (św. Jan Paweł II). Poświę­ci­ły się, kon­se­kro­wa­ły się Bogu, aby On mógł w nich dzia­łać tak jak chce, bez żad­nych zastrze­żeń z ich stro­ny. Ofia­ro­wa­ły się, czu­jąc się spad­ko­bier­ca­mi słów św. Paw­ła Apo­sto­ła – „już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chry­stus” (Ga 2,20). To dla Nie­go – Dro­gie Sio­stry i Bra­cia – porzu­ci­li­ście rze­czy cen­ne, takie jak dobra mate­rial­ne, jak utwo­rze­nie wła­snej rodzi­ny. Dla­cze­go to uczy­ni­li­ście? Ponie­waż jeste­ście zako­cha­ni w Jezu­sie. Dostrze­gli­ście w Nim wszyst­ko, co istot­ne w życiu. Porwa­ni Jego spoj­rze­niem, pozo­sta­wi­li­ście resz­tę. Życie kon­se­kro­wa­ne to widze­nie tego, co liczy się w życiu. To przy­ję­cie daru Pana z otwar­ty­mi ramio­na­mi, jak to uczy­nił Syme­on. (…) Gdy­by nie ist­nia­ło życie kon­se­kro­wa­ne, o ileż uboż­szy był­by świat! Ma ono wiel­kie zna­cze­nie wła­śnie dla­te­go, że wyra­ża bez­in­te­re­sow­ność i miłość, co jest nie­zwy­kle potrzeb­ne w spo­łe­czeń­stwie zagro­żo­nym przez zalew spraw nie­waż­nych i prze­mi­ja­ją­cych (por. Vita con­se­cra­ta, 105).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nej w Kate­drze Poznań­skiej w XXIV Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, 2 II 2020 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski