Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Praktykować cnotę trzeźwości

ks. bp Tadeusz Bronakowski Biskup Pomocniczy Łomżyński

Alko­hol w Pol­sce jest dostęp­ny zawsze i wszę­dzie. Moż­na go kupić całą dobę, tak­że na sta­cjach paliw. Ogrom­na licz­ba punk­tów sprze­da­ży alko­ho­lu w prze­li­cze­niu na miesz­kań­ców ozna­cza, że ta destruk­cyj­na sub­stan­cja psy­cho­ak­tyw­na jest na wycią­gnię­cie ręki. To pogłę­bia pro­ces degra­da­cji spo­łecz­nej. (…) Z wiel­kim bólem obser­wu­je­my tak czę­ste prze­kra­cza­nie pra­wa, pole­ga­ją­ce na sprze­da­ży alko­ho­lu oso­bom nie­let­nim. Ape­lu­je­my do władz pań­stwo­wych i samo­rzą­do­wych o pod­ję­cie zde­cy­do­wa­nych kro­ków, aby pra­wo w tym zakre­sie było bez­względ­nie egze­kwo­wa­ne. (…) Z roz­pi­tym spo­łe­czeń­stwem nie zre­ali­zu­je­my wspa­nia­łych pro­jek­tów moder­ni­za­cji Pol­ski. Dla­te­go jed­nym z naj­istot­niej­szych obo­wiąz­ków pań­stwa i samo­rzą­dów jest tro­ska o trzeź­wość naro­du, wyra­ża­ją­ca się mię­dzy inny­mi likwi­da­cją rekla­my, ogra­ni­cza­niem fizycz­nej i eko­no­micz­nej dostęp­no­ści alko­ho­lu. (…) Kościół cie­szy się licz­ny­mi ini­cja­ty­wa­mi podej­mo­wa­ny­mi w die­ce­zjach i para­fiach, taki­mi jak reko­lek­cje trzeź­wo­ścio­we, spo­tka­nia modli­tew­ne, piel­grzym­ki, wykła­dy i warsz­ta­ty, i wie­le innych. Gor­li­wy apo­sto­lat róż­nych wspól­not abs­ty­nenc­kich i trzeź­wo­ścio­wych napa­wa nadzie­ją, że sta­le będzie wzra­stać licz­ba tych, któ­rzy prak­ty­ko­wać będą cno­tę trzeź­wo­ści. (…) Nie będzie trzeź­wej Pol­ski bez współ­pra­cy rodzi­ny, Kościo­ła, insty­tu­cji pań­stwo­wych i samo­rzą­do­wych. Nie będzie trzeź­wej Pol­ski bez odwa­gi mówie­nia praw­dy, nawet trud­nej, o naszych pro­ble­mach. Nie będzie trzeź­wej Pol­ski bez moc­ne­go sprze­ci­wu na roz­pi­ja­nie Pola­ków, zwłasz­cza naj­młod­szych.

Frag­ment ape­lu Zespo­łu KEP ds. Apo­stol­stwa Trzeź­wo­ści i Osób Uza­leż­nio­nych na sier­pień 2019 r.

ks. bp Tade­usz Bro­na­kow­ski
Biskup Pomoc­ni­czy Łom­żyń­ski