Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prawda o Bożej Rodzicielce

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

W Nowym Testa­men­cie praw­dę o Bożej Rodzi­ciel­ce zapo­wie­dział anioł Gabriel, zwia­stu­jąc Maryi naro­dze­nie Dziec­ka, któ­ry będzie „Synem Naj­wyż­sze­go” (Łk 1,26–38). (… ) Macie­rzyń­stwo Maryi było zupeł­nie wyjąt­ko­we, ponie­waż było dzie­wi­cze. Mary­ja była zawsze Dzie­wi­cą: przed poro­dze­niem Jezu­sa, w trak­cie i po Jego uro­dze­niu. Świad­kiem tego naucza­nia w sztu­ce są trzy gwiaz­dy nama­lo­wa­ne na popraw­nie wyko­na­nych iko­nach Mat­ki Bożej (na ramio­nach i gło­wie). Tak Ją też opi­su­je naj­star­szy hymn Kościo­ła w Pol­sce: „Bogu­ro­dzi­ca, Dzie­wi­ca, Bogiem sła­wie­na Mary­ja!”. Kościół nie usta­no­wił osob­ne­go świę­ta dla pod­kre­śle­nia tego tytu­łu, jed­nak­że samą praw­dę o dzie­wi­czym macie­rzyń­stwie ogło­sił jako dogmat na Sobo­rze Late­rań­skim I w roku 649. (…)  Po upły­wie kil­ku­na­stu wie­ków św. Jan Paweł II tak sko­men­to­wał tę praw­dę: „Pokor­ne stwo­rze­nie zro­dzi­ło Stwo­rzy­cie­la świa­ta! Czas Boże­go Naro­dze­nia odna­wia w nas świa­do­mość tej tajem­ni­cy, uka­zu­jąc nam Mat­kę Syna Boże­go jako współ­uczest­nicz­kę naj­waż­niej­szych wyda­rzeń histo­rii zba­wie­nia. Wie­lo­wie­ko­wa tra­dy­cja Kościo­ła zawsze uzna­wa­ła naro­dzi­ny Jezu­sa i Boskie macie­rzyń­stwo Maryi za dwa aspek­ty wcie­le­nia Sło­wa”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w koście­le pw. Naj­święt­szej Boga­ro­dzi­cy Maryi na poznań­skim Żegrzu, 1 I 2019 r.

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski