Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prawda obrzucana błotem

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Praw­dzi­wy pro­rok – prze­ko­na­ny o praw­do­mów­no­ści Boga – potra­fi dalej cier­pieć, a nawet oddać życie. Nie ma na zie­mi moc­niej­sze­go potwier­dze­nia praw­dy, niż cier­pie­nie i ofia­ra. Dziś pro­ro­cy tak­że są obrzu­ca­ni bło­tem, gdy tyl­ko ośmie­lą się powie­dzieć praw­dę zobo­wią­zu­ją­cą do nawró­ce­nia i prze­mia­ny tak w życiu oso­bi­stym, jak i w życiu publicz­nym. Trze­ba więc ich oczer­nić, aby stra­ci­li auto­ry­tet i zamil­kli. Tak postą­pio­no z bł. Jerzym Popie­łusz­ką, któ­re­go naj­pierw usi­ło­wa­no znie­sła­wić przy pomo­cy kłamstw i pro­wo­ka­cji, a gdy to się nie powio­dło, zwią­za­no go i wrzu­co­no do Wisły. Coś podob­ne­go dzie­je się teraz z arcy­bi­sku­pem Jędra­szew­skim. Dla­cze­go pro­rok bywa prze­śla­do­wa­ny? Bo prze­ka­zu­je ludziom to, co mu Bóg powie­dział, a nie to, co ludzie pra­gną usły­szeć. Ludzie zazwy­czaj nie wie­rzą w pro­roc­twa, któ­re nie potwier­dza­ją ich wła­snej opi­nii, stąd tłu­my nie lubią praw­dy. (…) Głów­ną przy­czy­ną sprze­ci­wu wobec Ewan­ge­lii jest brak zgo­dy na miłość, któ­ra jest wyma­ga­ją­ca. Ona nie pozwa­la nam na neu­tral­ność. Nie moż­na dwom panom słu­żyć. Miłość doma­ga się zaję­cia sta­no­wi­ska i żąda odpo­wie­dzi. Kto jest z praw­dy, ten słu­cha gło­su Chry­stu­sa; kto z praw­dy nie jest, ten nie słu­cha Jego gło­su.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na sta­dio­nie spor­to­wym w Choj­nie, 18 VIII 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski