Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prawdziwi bohaterowie i patrioci

ks. bp Ignacy Dec Biskup Świdnicki

Wyklę­ci przez komu­nę żoł­nie­rze II Rze­czy­po­spo­li­tej wró­ci­li do świa­do­mo­ści Pola­ków. Plan wasa­li Moskwy, tych powo­jen­nych i tych póź­niej­szych, aby zatrzeć po nich wszyst­kie śla­dy, wyma­zać ich z histo­rii, nie powiódł się. Nasi boha­ter­scy żoł­nie­rze prze­trwa­li, bo byli napraw­dę nie­złom­ni. Dziś jako praw­dzi­wi boha­te­ro­wie i patrio­ci, odzy­sku­ją w naszej naro­do­wej histo­rii zasłu­żo­ne miej­sce. Ojczy­zna o nich nie zapo­mnia­ła. Dziś wspo­mi­na­my ich z wdzięcz­no­ścią i miło­ścią, i zabie­ga­my o to, aby od nich dzi­siej­sze poko­le­nia uczy­ły się miło­ści do Ojczy­zny. (…) Płk. Łukasz Cie­pliń­ski ps. „Pług” – w 1947 r. został aresz­to­wa­ny przez UB i przez Woj­sko­wy Sąd Rejo­no­wy w War­sza­wie ska­za­ny na karę śmier­ci. Wyrok wyko­na­no w wię­zie­niu na Rako­wiec­kiej w War­sza­wie 1 mar­ca 1951 r. Ten wła­śnie dzień wybra­no na obcho­dzo­ny od roku 2011 Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych. W liście prze­my­co­nym z wię­zie­nia do czte­ro­let­nie­go syna Andrzej­ka napi­sał: „Wie­rzę dziś bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek, że idea Chry­stu­so­wa zwy­cię­ży i Pol­ska nie­pod­le­głość odzy­ska, a pohań­bio­na god­ność ludz­ka zosta­nie przy­wró­co­na”. (…) „Po owo­cu bowiem pozna­je się każ­de drze­wo” i poucze­nie dru­gie: „Bo z obfi­to­ści ser­ca mówią jego usta” (Mk 6,44–45b). Pozna­waj­my ludzi po ich owo­cach. Patrz­my na sło­wa, zwłasz­cza na czy­ny ludz­kie, ale w oce­nach bądź­my ostroż­ni. Peł­nię praw­dy o czło­wie­ku zna jedy­nie Bóg. Nie spiesz­my się zatem z oce­na­mi. Cze­ka­nie na owo­ce jest koniecz­ne, cho­ciaż nużą­ce.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w kate­drze świd­nic­kiej pod­czas Mszy św. z oka­zji Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, 3 III 2019 r.

ks. bp Igna­cy Dec
Biskup Świd­nic­ki