Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prawdziwie zmartwychwstał

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Dla św. Jana widok gro­bu z samy­mi płót­na­mi, w któ­re zawi­nię­to po śmier­ci cia­ło Jezu­sa było prze­ko­ny­wa­ją­cym zna­kiem wska­zu­ją­cym na zmar­twych­wsta­nie. Płót­na były bowiem nie­na­ru­szo­ne, zawi­nię­te tak, jak po zło­że­niu do gro­bu, ale puste, bez cia­ła Jezu­sa. Zdu­mio­ny apo­stoł zro­zu­miał, że sko­ro płót­na były nie­roz­wią­za­ne, a więc nikt nie wyj­mo­wał z nich cia­ła, wobec tego cia­ło musia­ło prze­nik­nąć przez całun. To był głów­ny powód, dla­cze­go „ujrzał i uwie­rzył” (J 20,8). Płót­na te są od wie­ków iden­ty­fi­ko­wa­ne z Cału­nem Turyń­skim oraz Chu­s­tą z Mano­pel­lo. (…) Apo­sto­ło­wie pozna­li, co fak­tycz­nie doko­na­ło się poprzez mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie Jezu­sa. Zoba­czy­li, że zapo­wie­dzi zawar­te w pismach pro­ro­ków się wypeł­ni­ły. Przy­szedł obie­ca­ny Mesjasz, któ­ry ura­to­wał wszyst­kich z nie­wo­li grze­chu i śmier­ci, wpro­wa­dza­jąc ich w Bożą wol­ność. (…) Zmar­twych­wsta­nie Jezu­sa jest fun­da­men­tem, z któ­re­go wyra­sta i na któ­rym wzno­si się cały gmach chrze­ści­jań­skiej wia­ry. Jest wyda­rze­niem, dzię­ki któ­re­mu powsta­ła wspól­no­ta Kościo­ła.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Kate­drze Poznań­skiej, 21 IV 2019r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski