Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prawo miłości

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Trze­ba stwo­rzyć wspól­no­ty, któ­re będą mia­ły odwa­gę żyć ewan­ge­licz­nym pra­wem miło­ści wza­jem­nej, któ­re uka­żą innym, co to zna­czy być uczniem Jezu­sa. Jako chrze­ści­ja­nie chce­my na nowo pocią­gnąć świat ku Bogu, to moż­na to uczy­nić tyl­ko w jeden spo­sób – trze­ba udo­sko­na­lić miłość wza­jem­ną. Nie wie­rzy­my samot­nie, wie­rzy­my z całym Kościo­łem. (…) Zbyt wie­le mówi się dziś o akcjach, o dzia­ła­niach, dosko­na­le­niu metod apo­stol­stwa, a zapo­mi­na się o tym, że przede wszyst­kim trze­ba na nowo roz­pa­lić ogień praw­dzi­wej miło­ści bra­ter­skiej. Zada­nie miło­ści bra­ter­skiej pozo­sta­wił swo­im bra­ciom św. Fran­ci­szek. Świa­dom, że miłość do Boga pozo­sta­je nie­pew­na, jeśli nie skon­kre­ty­zu­je się w miło­ści do bra­ci, Fran­ci­szek z naci­skiem zale­cał wszyst­kim, aby oka­zy­wa­li sobie miłość nie sło­wem ani języ­kiem, ale czy­nem i praw­dą. Bie­da­czy­na z Asy­żu wzy­wał swo­ich bra­ci przede wszyst­kim do naj­wyż­sze­go usza­no­wa­nia i miło­ści do Eucha­ry­stii. (…)

Praw­dzi­wa radość, praw­dzi­wa cno­ta i zba­wie­nie duszy są udzia­łem tyl­ko tych, któ­rzy poszli za Panem w uci­sku i prze­śla­do­wa­niu, w upo­ko­rze­niu i gło­dzie, w cho­ro­bie i doświad­cze­niu, i we wszyst­kich innych trud­no­ściach. (…)  Jest to twar­da i jed­no­cze­śnie wspa­nia­ła lek­cja dla nowych fran­cisz­kań­skich kapła­nów, jaką daje nam św. Fran­ci­szek.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. połą­czo­nej z udzie­le­niem świę­ceń kapłań­skich bra­ciom fran­cisz­ka­nom w koście­le pw. św. Fran­cisz­ka Sera­fic­kie­go w Pozna­niu, 23 V 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski