Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prenumerata

Fun­da­cja “Źró­dło”, w ramach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej, wyda­je i roz­pro­wa­dza
Tygo­dnik Rodzin Kato­lic­kich “Źró­dło” rów­nież dro­gą pocz­to­wą.

Koszt pre­nu­me­ra­ty wraz z prze­sył­ką:

  • kwar­tał – 60 zł
  • pół roku – 110 zł
  • rok – 220 zł

Pre­nu­me­ra­ty doko­nu­je się wpła­ca­jąc odpo­wied­nią kwo­tę na kon­to:

Fun­da­cja „Źró­dło“
ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3
31–074 Kra­ków


Nr rachun­ku: 26 1240 4432 1111 0000 4726 6472
Bliż­sze infor­ma­cje moż­na uzy­skać pod nume­rem tel. 12 422–74-18
lub przez pocz­tę e-mail: prenumerata@zrodlo.krakow.pl

Pobierz druk prze­le­wu

Pre­nu­me­ra­tę moż­na zamó­wić korzy­sta­jąc z poniż­sze­go for­mu­la­rza. Druk do prze­le­wu prze­śle­my wraz z pierw­szym zamó­wio­nym egzem­pla­rzem.

imię:

nazwi­sko:

uli­ca i numer:

kod pocz­to­wy:

miej­sco­wość:

e-mail:

tele­fon:

licz­ba zama­wia­nych egzem­pla­rzy:

od nume­ru:

Zapo­zna­łem się z klau­zu­lą infor­ma­cyj­ną o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych przez Fun­da­cję „Źró­dło” i wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez Fun­da­cję „Źró­dło” poda­nych powy­żej danych oso­bo­wych, nie­zbęd­nych do reali­za­cji umo­wy pre­nu­me­ra­ty.