Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Promocja kultury żywego słowa

Promocja kultury żywego słowa

Na VIII edy­cję wspa­nia­łej akcji Naro­do­we­go Czy­ta­nia, zgod­nie z decy­zją Pary Pre­zy­denc­kiej, zosta­ło wybra­nych do czy­ta­nia w dniu 7 wrze­śnia br. osiem nowel. Krót­kie for­my pro­zą z XIXXX w. jako lek­tu­ry – w wie­lu wypad­kach szkol­ne – zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w Ogro­dzie Saskim w War­sza­wie, ale tak­że w całej Pol­sce. W tego­rocz­nej odsło­nie, akcja obję­ła rów­nież licz­ne ośrod­ki polo­nij­ne na świe­cie.

W kano­nie nowel pol­skich

Lek­tu­ra­mi Naro­do­we­go Czy­ta­nia zosta­ły w tym roku po raz pierw­szy drob­ne for­my pisar­skie: „Dobra Pani” Eli­zy Orzesz­ko­wej, „Dym” Marii Konop­nic­kiej, „Kata­ryn­ka” Bole­sła­wa Pru­sa, „Mój ojciec wstę­pu­je do stra­ża­ków” (ze zbio­ru „Sana­to­rium pod klep­sy­drą”) Bru­no­na Schul­za, „Orka” Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta, „Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny” Ste­fa­na Żerom­skie­go, „Sachem” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza oraz „Sawa” (z cyklu „Pamiąt­ki Sopli­cy”) Hen­ry­ka Rze­wu­skie­go. Wszyst­kie one wpi­su­ją się w atmos­fe­rę poprze­dza­ją­cą lub bez­po­śred­nio anty­cy­pu­ją­cą odro­dze­nie nie­pod­le­głej Pol­ski. Jak zazna­czył w spe­cjal­nym liście Pre­zy­dent RP Andrzej Duda: „Jest to wybór tek­stów, któ­rych wspól­nym mia­now­ni­kiem jest pol­skość w połą­cze­niu z tre­ścia­mi uni­wer­sal­ny­mi, reflek­sją nad czło­wie­kiem i spo­łe­czeń­stwem. Ich zwię­zła for­ma idzie w parze z mistrzo­stwem sty­lu i pla­stycz­no­ścią, któ­ra pozo­sta­wi­ła w umy­słach czy­tel­ni­ków nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia”. Autor listu rów­nież pod­kre­ślił aktu­al­ność i ponad­cza­so­wość ich prze­sła­nia. Pole­ga­ją one na tym, że „uczą, [iż] w życiu powin­ni­śmy kie­ro­wać się miło­sier­dziem, szla­chet­no­ścią i soli­dar­no­ścią, wraż­li­wo­ścią na ludz­ką krzyw­dę”. Zwró­cił ponad­to uwa­gę na ich wymiar dydak­tycz­no-patrio­tycz­ny, ponie­waż „towa­rzy­szy­ły roda­kom, kie­dy pod zabo­ra­mi wal­czy­li o suwe­ren­ność Ojczy­zny i szu­ka­li odpo­wie­dzi na wyzwa­nia swo­ich cza­sów”.

Głów­na uro­czy­stość Naro­do­we­go Czy­ta­nia roz­po­czę­ta zosta­ła w samo sobot­nie połu­dnie i trwa­ła do godzin wie­czor­nych. Atmos­fe­ra par­ku ide­al­nie sca­la­ła się z gło­sem recy­ta­to­ra dane­go utwo­ru oraz odpo­wia­da­ją­cą mu aurą, dopa­so­wa­nej do tre­ści danej nowe­li muzy­ki. Wyko­ny­wa­na na róż­nych instru­men­tach (m.in. pokaz gry na kata­ryn­ce, lirze kor­bo­wej), repre­zen­to­wa­ła prze­róż­ne świa­ty, któ­re „współ­gra­ły” z czy­ta­ną na głos tre­ścią. Była ta lite­ra­tu­ra obec­na rów­nież w lokal­nych insty­tu­cjach kul­tu­ry, muze­ach, biblio­te­kach, szko­łach. W Kra­ko­wie szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ła się sce­na przy Nowo­huc­kim Cen­trum Kul­tu­ry. Na pla­cu Szcze­pań­skim lek­tu­rę uroz­ma­ici­ła muzy­ka Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki, z oka­zji 200. rocz­ni­cy uro­dzin kom­po­zy­to­ra.

Pod­czas poprzed­nich edy­cji – od 2012 r., słu­cha­li­śmy: „Pana Tade­usza” Mic­kie­wi­cza, dra­ma­tów hr. Fre­dry, „Try­lo­gii” Sien­kie­wi­cza, „Lal­ki” Pru­sa, „Quo vadis” Sien­kie­wi­cza, „Wese­la” Wyspiań­skie­go oraz „Przed­wio­śnia” Żerom­skie­go.

Boże­na Weber

Fot. Biu­ro Pra­so­we Pre­zy­den­ta RP