Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prośmy Ducha Świętego o siłę, aby nie przestraszyć się tych, którzy każą nam milczeć

Papież Franciszek

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Wspól­no­ta kościel­na opi­sa­na w Księ­dze Dzie­jów Apo­stol­skich żyje wiel­kim bogac­twem, jakie Pan daje jej do dys­po­zy­cji. Pan jest hoj­ny – doświad­cza wzro­stu licz­bo­we­go i tęt­ni życiem, pomi­mo ata­ków zewnętrz­nych. Świę­ty Łukasz w Księ­dze Dzie­jów Apo­stol­skich, by uka­zać nam tę żywot­ność, wska­zu­je tak­że miej­sca zna­czą­ce, na przy­kład por­tyk Salo­mo­na (por. Dz 5,12), będą­cy miej­scem spo­tkań wie­rzą­cych. Por­tyk (stoà) to otwar­ta gale­ria, słu­żą­ca za schro­nie­nie, ale tak­że miej­sce spo­tkań i świa­dec­twa. Świę­ty Łukasz istot­nie zwra­ca uwa­gę na zna­ki i cuda towa­rzy­szą­ce sło­wu Apo­sto­łów oraz na szcze­gól­ną opie­kę nad cho­ry­mi, któ­rej się poświę­ca­ją.

W pią­tym roz­dzia­le Dzie­jów rodzą­cy się Kościół uka­zu­je się jako „szpi­tal polo­wy”, przyj­mu­ją­cy ludzi naj­słab­szych, czy­li cho­rych. Ich cier­pie­nie przy­cią­ga Apo­sto­łów, któ­rzy nie mają „ani sre­bra, ani zło­ta” (Dz 3,6), ale są moc­ni imie­niem Jezu­sa. (…) Nie wol­no ich odrzu­cać – wręcz prze­ciw­nie, nale­ży ich leczyć, opie­ko­wać się nimi: są przed­mio­tem tro­ski chrze­ści­jań­skiej.

Wśród Apo­sto­łów wybi­ja się Piotr, któ­ry ma pierw­szeń­stwo w gru­pie apo­stol­skiej ze wzglę­du na pry­mat (por. Mt 16,18) i misję otrzy­ma­ną od Zmar­twych­wsta­łe­go (por. J 21,15–17). (…) Piotr jest tym, któ­ry wypeł­nia dzie­ła Nauczy­cie­la (por. J 14,12): patrząc na Nie­go, widzi­my same­go Chry­stu­sa. Napeł­nio­ny Duchem swe­go Pana, Piotr prze­cho­dzi i nic nie czy­niąc, jego cień sta­je się uzdra­wia­ją­cą „piesz­czo­tą”, prze­ka­zem zdro­wia, tchnie­niem czu­ło­ści Zmar­twych­wsta­łe­go, pochy­la­ją­ce­go się nad cho­ry­mi i przy­wra­ca­ją­ce­go życie, zba­wie­nie, god­ność. (…)

Uzdra­wia­ją­ce dzia­ła­nie Pio­tra roz­bu­dza nie­na­wiść i wro­gość sadu­ce­uszy, któ­rzy uwię­zi­li Apo­sto­łów i zanie­po­ko­je­ni ich tajem­ni­czym uwol­nie­niem zabro­ni­li im naucza­nia. (…) Wów­czas Piotr odpo­wie­dział dając klucz życia chrze­ści­jań­skie­go: „Trze­ba bar­dziej słu­chać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Ponie­waż oni – sadu­ce­usze – mówi­li: „Nie wol­no wam kon­ty­nu­ować tych rze­czy, nie może­cie uzdra­wiać” – „Bar­dziej słu­cham Boga niż ludzi”. To jest wspa­nia­ła odpo­wiedź chrze­ści­jań­ska. Ozna­cza to słu­cha­nie Boga bez zastrze­żeń, bez zwle­ka­nia, bez wyra­cho­wa­nia. Ozna­cza przy­łą­cze­nie się do Nie­go, aby stać się zdol­ny­mi do przy­mie­rza z Nim i z oso­ba­mi, któ­re spo­ty­ka­my na naszej dro­dze.

Pro­śmy rów­nież i my Ducha Świę­te­go o siłę, aby nie prze­stra­szyć się tych, któ­rzy każą nam mil­czeć, któ­rzy nas znie­sła­wia­ją, a wręcz nasta­ją na nasze życie. Pro­śmy Go, aby nas umoc­nił wewnętrz­nie, byśmy byli pew­ny­mi życz­li­wej i pocie­sza­ją­cej obec­no­ści Pana obok nas.

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Ser­decz­nie pozdra­wiam pol­skich piel­grzy­mów. Dro­dzy bra­cia i sio­stry, pierw­sze­go wrze­śnia przy­pa­da 80. rocz­ni­ca wybu­chu dru­giej woj­ny świa­to­wej, któ­ra roz­po­czę­ła się nazi­stow­ską, nie­miec­ką agre­sją na Pol­skę. Pod­czas gdy w War­sza­wie, w Wie­lu­niu i w innych mia­stach będą się odby­wa­ły wspo­mnie­nio­we obcho­dy, z udzia­łem licz­nych głów państw z całe­go świa­ta, wszy­scy będzie­my modlić się o pokój, aby nigdy nie powtó­rzy­ły się tra­gicz­ne wyda­rze­nia, spro­wo­ko­wa­ne przez nie­na­wiść, któ­re przy­nio­sły jedy­nie znisz­cze­nie, cier­pie­nie i śmierć. Pro­śmy Boga, aby pokój pano­wał w ludz­kich ser­cach, w rodzi­nach, spo­łe­czeń­stwach i mię­dzy naro­da­mi. Zawie­rzam was wszyst­kich mat­czy­nej opie­ce Maryi Kró­lo­wej Poko­ju i z ser­ca wam bło­go­sła­wię.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 28 sierp­nia br.