Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prośmy o Boże błogosławieństwo

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Do wyda­rzeń zwią­za­nych z two­rze­niem się na nowo Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej nale­ży tak­że utwo­rze­nie Poli­cji Pań­stwo­wej na mocy usta­wy Sej­mu z 24 lip­ca 1919 roku. Obcho­dzi­my set­ną rocz­ni­cę tego wyda­rze­nia, modląc się do Boga, naj­pierw w modli­twie dzięk­czyn­nej za utwo­rze­nie tej tak bar­dzo waż­nej struk­tu­ry życia pań­stwo­we­go sto lat temu i przy­wró­ce­nie jej pier­wot­nej god­no­ści w ostat­nich dzie­się­cio­le­ciach. Pro­si­my jed­no­cze­śnie o Boże bło­go­sła­wień­stwo za tych wszyst­kich, któ­rzy swo­ją służ­bą, swo­im poświę­ce­niem, dają nam wszyst­kim tak waż­ne poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. (…) W tre­ści przy­się­gi roty poli­cjan­tów, umiesz­czo­nej w anek­sie do usta­wy z 1919 roku, zosta­ły nakre­ślo­ne bar­dzo wyraź­nie odnie­sie­nia każ­de­go funk­cjo­na­riu­sza Poli­cji Pań­stwo­wej do pań­stwa pol­skie­go, któ­re wte­dy rodzi­ło się w wiel­kich bólach i pośrod­ku cią­gle jesz­cze wiel­kich nie­bez­pie­czeństw. Cho­dzi­ło o dobro wspól­ne, o tro­skę o pań­stwo pol­skie. Ta rota zaczy­na­ła się zaś i koń­czy­ła odwo­ła­niem do Boga.

 Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Kate­drze na Wawe­lu w set­ną rocz­ni­cę powsta­nia Poli­cji Pań­stwo­wej, 29 VII 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski