Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Protestuję. Żądam. Proszę.

prof. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W Kościół kato­lic­ki i kato­li­ków w Pol­sce ude­rza się nagmin­nie kłam­stwem, insy­nu­acja­mi, mani­pu­la­cją. Jedy­nie inten­syw­ność tych ude­rzeń zmie­nia się w róż­nych okre­sach, ale nie usta­je. Celem tych ata­ków jest zawsze naru­sze­nie naszej god­no­ści i wia­ry­god­no­ści.

W ostat­nim okre­sie jed­nak docho­dzi do bez­pre­ce­den­so­wych, napa­stli­wych wystą­pień na forach publicz­nych. Wyzwi­ska (ostat­nio: przy­rów­ny­wa­nie nas do świń w bło­cie), pro­fa­no­wa­nie naszych świę­to­ści (ostat­nio: wyko­rzy­sty­wa­nie jasno­gór­skiej iko­ny Mat­ki Bożej jako instru­men­tu pro­pa­gan­dy LGBT), napa­ści na budyn­ki kościel­ne i klasz­tor­ne (ostat­nio: roz­wie­sza­nie na tych murach pla­ka­tów ze spro­fa­no­wa­ny­mi obra­za­mi), pikie­ty z obraź­li­wy­mi  bane­ra­mi i gło­śni­ka­mi przed budyn­ka­mi kurii, zagłu­sza­nie modli­twy pro­wa­dzo­nej w kościo­łach, roz­po­wszech­nia­nie oszczerstw skie­ro­wa­nych prze­ciw­ko paste­rzom nasze­go Kościo­ła, roz­cią­ga­nie incy­den­tal­nych przy­pad­ków podej­rze­nia o naru­sze­nie pra­wa na wszyst­kich kapła­nów – to tyl­ko nie­któ­re spo­so­by ata­ko­wa­nia god­no­ści ludz­kiej. Dzia­ła­nia lokal­ne, prze­waż­nie nie­licz­nych ata­ku­ją­cych są wzmac­nia­ne przez media w ich zwie­lo­krot­nio­nym i czę­sto zma­ni­pu­lo­wa­nym prze­ka­zie. Tak się dzie­je np. z pro­fa­na­cją iko­ny Mat­ki Bożej, któ­rej spro­fa­no­wa­ny wize­ru­nek jest wie­lo­krot­nie powta­rza­ny jako ilu­stra­cja kolej­nych infor­ma­cji. Czy­ni się tak zapew­ne, aby zwie­lo­krot­nić ból odczu­wa­ny przez oso­by wie­rzą­ce. Sta­now­czo pro­te­stu­ję prze­ciw­ko takim dzia­ła­niom.

W sytu­acjach opi­sa­nych wyżej ota­czam kapła­nów i Kościół jesz­cze inten­syw­niej­szą modli­twą. Się­gam też do publi­ko­wa­nych zbio­rów świa­dectw wier­nych o kapła­nach i ich posłu­dze dusz­pa­ster­skiej. „Kapłan w moim życiu” – to jeden z takich zbio­rów. Przy­wo­łu­ję też z  pamię­ci bar­dzo wie­lu duchow­nych, któ­rych Pan Bóg posta­wił na dro­dze mego życia. Posta­wa ich wszyst­kich wyka­zy­wa­na czę­sto w bar­dzo trud­nych sytu­acjach jest – jak się oka­zu­je – sku­tecz­nym lekar­stwem na zaśmie­ca­nie przez prze­ciw­ni­ków Kościo­ła prze­strze­ni komu­ni­ka­cji ist­nie­ją­cej wokół mnie i moich bli­skich. To oczy­wi­ście nie wystar­czy. Trze­ba nam dawać świa­dec­two, że nie zga­dza­my się na naru­sza­nie god­no­ści wie­rzą­cych, że we wspól­no­cie sprze­ci­wia­my się temu, pro­te­stu­je­my. Grzech trze­ba usu­wać z nasze­go życia, ale nie moż­na przy takim raże­niu nisz­czyć wie­le, znacz­nie wię­cej dobra. Pro­te­stu­ję więc prze­ciw­ko orga­ni­zo­wa­nym i zwie­lo­krot­nio­nym przez media ata­kom na Kościół, na kapła­nów i ich prze­ło­żo­nych in gre­mio. Ata­ki te odbie­ram jako dys­kry­mi­no­wa­nie kato­li­ków w życiu spo­łecz­nym.

W demo­kra­tycz­nej Pol­sce nie może być przy­zwo­le­nia na publicz­ne pod­wa­ża­nie dobre­go imie­nia żad­ne­go oby­wa­te­la, w tym rów­nież kapła­na, bez prze­pro­wa­dze­nia wyma­ga­nych pra­wem pro­ce­dur. Nie może być naszej zgo­dy na naru­sza­nie god­no­ści żad­ne­go czło­wie­ka,  w tym rów­nież kapła­na. Kon­sty­tu­cja Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej god­ność uzna­je za źró­dło wol­no­ści i praw (por. art. 30) i nakła­da na wła­dze publicz­ne obo­wią­zek ochro­ny tej god­no­ści. Żądam więc od poli­cji, pro­ku­ra­to­rów i sędziów zre­ali­zo­wa­nia kon­sty­tu­cyj­nej ochro­ny god­no­ści kato­li­ków, w tym rów­nież kapła­nów. God­ność ta jest sys­te­ma­tycz­nie naru­sza­na przez publicz­ne znie­wa­ża­nie kato­li­ków, znie­wa­ża­nie naszych miejsc modlitw i świę­tych wize­run­ków, przez utrud­nia­nie modli­twy, przez bez­praw­ne pod­wa­ża­nie wia­ry­god­no­ści naszych paste­rzy, w tym tak­że medial­ne ude­rza­nie w św. Jana Paw­ła II, któ­ry całym swym życiem wyka­zał, że jest wia­ry­god­nym świad­kiem Chry­stu­sa.

W minio­ną sobo­tę (18 maja, w 99. rocz­ni­cę uro­dzin Papie­ża-Pola­ka) prze­pro­wa­dzo­no bez­pre­ce­den­so­we ata­ki na następ­cę ks. kard. Karo­la Woj­ty­ły na sto­li­cy kra­kow­skiej. Ata­ko­wa­no nasze­go Paste­rza w Pozna­niu i w Kra­ko­wie. Nie mogę w tej spra­wie zamil­czeć. Oka­zu­ję swój ból i pro­te­stu­ję prze­ciw­ko takim dzia­ła­niom owych, prze­cież nie­licz­nych gru­pek osób i dzia­ła­niom tych mediów, któ­re owe wyczy­ny zwie­lo­krot­ni­ły. Żądam też od wła­dzy publicz­nej sku­tecz­nej ochro­ny przed tego rodza­ju ata­ka­mi agre­sji i nie­na­wi­ści. A od tych mediów, któ­re bez­wol­nie uczest­ni­czy­ły w  zwie­lo­krot­nia­niu tej agre­sji ocze­ku­ję roz­trop­no­ści w prze­ka­zy­wa­niu tego rodza­ju infor­ma­cji.

Pro­szę wszyst­kich kato­li­ków w Pol­sce, aby­śmy jed­no­czy­li się w sprze­ci­wie wobec opi­sa­nych tu naru­szeń naszej god­no­ści. Pro­szę o wza­jem­ne wspie­ra­nie się w tym sprze­ci­wie. Pro­szę o wspie­ra­nie naszych kapła­nów, szcze­rze odda­nych Panu Bogu i wspól­no­tom wier­nych, któ­rzy swo­im życiem odważ­nie świad­czą o Chry­stu­sie. Może­my wspie­rać ich modli­twą, dobrym sło­wem i sprze­ci­wem wobec czy­nów naru­sza­ją­cych ich god­ność i mają­cych osła­bić ich zapał dusz­pa­ster­ski. Nie lękaj­my się wspie­rać dobra, sprze­ci­wiać się nie­spra­wie­dli­wym oce­nom roz­cią­ga­nym na całe śro­do­wi­sko.

I wresz­cie ostat­nią proś­bę kie­ru­ję do Paste­rza mojej, Kra­kow­skiej Archi­die­ce­zji. Eks­ce­len­cjo, bądź nadal takim, jak dotych­czas, odważ­nym i nie­stru­dzo­nym w pro­wa­dze­niu nas do Chry­stu­sa. Bądź pewien, że idzie­my za Tobą i dla­te­go nie lęka­my się zła.

Pro­fe­sor Janusz Kawec­ki, czło­nek Kra­jo­wej Rady Radio­fo­nii i Tele­wi­zji

Kra­ków, dnia 21 maja 2019 roku