Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prymas Tysiąclecia zostanie błogosławionym

Prymas Wyszyński

Wiel­ka radość dla Kościo­ła w Pol­sce! Jeste­śmy wdzięcz­ni Papie­żo­wi za zatwier­dze­nie cudu za wsta­wien­nic­twem Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Cie­szy­my się, że wkrót­ce będzie beaty­fi­ka­cja Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia – tymi sło­wa­mi ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki, prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, poin­for­mo­wał wier­nych o decy­zji Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka.  Z jego upo­waż­nie­nia Kon­gre­ga­cja do Spraw Kano­ni­za­cyj­nych ogło­si­ła dekret o cudzie za wsta­wien­nic­twem Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go ks. kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Ozna­cza to, że pro­ces beaty­fi­ka­cyj­ny Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia zakoń­czył się i wkrót­ce pozna­my datę i miej­sce uro­czy­stej beaty­fi­ka­cji.

Pola­cy cze­ka­li na tę wia­do­mość 30 lat, bowiem pro­ces roz­po­czął się osiem lat po śmier­ci Księ­dza Pry­ma­sa – w 1989 r. Postu­la­to­rem gene­ral­nym pro­ce­su był o. Zbi­gniew Suchec­ki OFM­Conv, a rela­to­rem w Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych o. Zdzi­sław Kijas OFM­Conv.

Pierwszy etapem procesu wyniesienia na ołtarze Prymasa Tysiąclecia był etap diecezjalny,  który trwał blisko 12 lat. 27 kwietnia 2001 r. przekazano watykańskiej Kongregacji  Spraw Kanonizacyjnych 37 tomów akt. Watykańska część procesu rozpoczęła się 7 czerwca 2001 r. oficjalnym otwarciem akt beatyfikacyjnych. Kongregacja wyznaczyła relatora, tym samym rozpoczął się etap studium i udowadniania heroiczności cnót Sługi Bożego. 22 listopada 2015 r. ks. kard. Kazimierz Nycz złożył na ręce prefekta watykańskiej kongregacji ks. kard. Angelo Amato trzytomowy zbiór materiałów tzw. Positio o świętości życia i heroiczności cnót Sługi Bożego.

W Kon­gre­ga­cji ds. Spraw Kano­ni­za­cyj­nych toczy­ło się też osob­ne postę­po­wa­nie kano­nicz­ne, zakoń­czo­ne w grud­niu 2017 r. wyda­niem dekre­tu o hero­icz­no­ści cnót Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia, pod­pi­sa­ne­go przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka. Dekret roz­po­czy­na­ją sło­wa z listu św. Jana Paw­ła II do Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia z 30 paź­dzier­ni­ka 1979 roku: „Zawsze byłem prze­ko­na­ny o tym, że Duch Świę­ty powo­łał Waszą Emi­nen­cję w wyjąt­ko­wym momen­cie dzie­jów Ojczy­zny i Kościo­ła – i to nie tyl­ko Kościo­ła w Pol­sce, ale tak­że i w całym świe­cie. Patrzy­łem na to trud­ne, ale jak­że bło­go­sła­wio­ne wezwa­nie od cza­sów mojej mło­do­ści – i dzię­ko­wa­łem za nie Bogu, jako za łaskę szcze­gól­ną dla Kościo­ła i Pol­ski”. W dekre­cie zaak­cen­to­wa­no, iż ks. kard. Ste­fan Wyszyń­ski z pol­ski­mi bisku­pa­mi bro­nił praw Kościo­ła, pogwał­co­nych przez rząd komu­ni­stycz­ny i przy­wo­ła­no list z 8 maja 1953 r. ze słyn­nym „Non possu­mus”, skie­ro­wa­ny do władz w spra­wie prze­śla­do­wa­nia Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce.

Do zakoń­cze­nia pro­ce­su beaty­fi­ka­cyj­ne­go potrzeb­ne było nad­zwy­czaj­ne zja­wi­sko – cud za przy­czy­ną Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia. Za taki cud uzna­no  nie­wy­tłu­ma­czal­ne z medycz­ne­go punk­tu widze­nia uzdro­wie­nie 19-lat­ki ze Szcze­ci­na, któ­ra w 1988 r. zacho­ro­wa­ła na nowo­twór tar­czy­cy i nie dawa­no jej szans na prze­ży­cie. Wte­dy gru­pa sióstr zakon­nych i innych osób roz­po­czę­ła modli­twy o uzdro­wie­nie za wsta­wien­nic­twem ks. Pry­ma­sa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Uzdro­wie­nie nastą­pi­ło nagle i uzna­no je za trwa­łe. W stycz­niu br. komi­sja leka­rzy w waty­kań­skiej kon­gre­ga­cji zatwier­dzi­ła doku­men­ta­cję doty­czą­cą cudu. Następ­nie dekret zatwier­dzi­ła komi­sja teo­lo­gów. Metro­po­li­ta War­szaw­ski ks. kard. Kazi­mierz Nycz pra­gnie, aby uro­czy­sto­ści beaty­fi­ka­cyj­ne odby­ły się w sto­li­cy pod koniec maja 2020 r.

Zdzi­sław Kiresz­tu­ra