Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przekazujmy wartości chrześcijańskie

ks. bp Ignacy Dec Biskup Świdnicki

Począ­tek nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go każe nam ponow­nie zasta­no­wić się, w jakim kie­run­ku idzie i cze­mu ma słu­żyć edu­ka­cja przed­szkol­na i szkol­na, a tak­że dzia­ła­nia wycho­waw­cze podej­mo­wa­ne przez pla­ców­ki oświa­to­we, do któ­rych posy­ła­my dzie­ci i mło­dzież. Chce­my zwró­cić uwa­gę na zagro­że­nia, jakie poja­wi­ły się w ostat­nim cza­sie, a o któ­rych nie może­my nie mówić, przed któ­ry­mi nie może­my nie prze­strze­gać, tym bar­dziej, że są one bar­dzo poważ­ne i nio­są ze sobą nie­bez­pie­czeń­stwa. Coraz czę­ściej może­my ostat­nio usły­szeć, że w imię tole­ran­cji, rów­no­ści, anty­dy­skry­mi­na­cji i edu­ka­cji sek­su­al­nej chce się wła­ści­wie eks­pe­ry­men­to­wać na dzie­ciach, czy­li na tych, któ­rzy nie zda­ją sobie spra­wy z zagro­żeń i z ufno­ścią przyj­mu­ją to, co się im pro­po­nu­je w szko­le. Jed­nak to, cze­go nie rozu­mie­ją dzie­ci, musi­my jak naj­bar­dziej rozu­mieć my – doro­śli i wie­rzą­cy kato­li­cy. Pod pozo­rem rów­no­ści, tole­ran­cji i anty­dy­skry­mi­na­cji tak napraw­dę narzu­ca się dzie­ciom i mło­dzie­ży depra­wa­cję, sek­su­ali­za­cję, a tak­że pod­wa­ża­nie uzna­wa­nych przez nas war­to­ści doty­czą­cych mał­żeń­stwa, rodzi­ny i sek­su­al­no­ści czło­wie­ka. (…) Dro­dzy rodzi­ce, korzy­staj­cie z przy­słu­gu­ją­cych wam praw! Nie bądź­cie obo­jęt­ni na to, co się dzie­je z waszy­mi dzieć­mi. Nie daj­cie sobie wmó­wić, że to, co nowo­cze­sne, a tym bar­dziej bez­boż­ne, jest lep­sze. Pozwo­li to nam wszyst­kim unik­nąć w przy­szło­ści gorz­kich owo­ców eks­pe­ry­men­to­wa­nia, któ­re­go na siłę pra­gnie się doko­ny­wać na dzie­ciach i mło­dzie­ży. Cho­dzi tu nie tyl­ko o przy­szłość Kościo­ła w Pol­sce, ale tak­że o przy­szłość naszej Ojczy­zny, któ­rej siła i oca­le­nie tkwi­ły zawsze w opar­ciu się na Bogu i Jego pra­wie oraz w zdro­wej rodzi­nie, pie­lę­gnu­ją­cej i prze­ka­zu­ją­cej war­to­ści chrze­ści­jań­skie, żyją­cej wia­rą na co dzień.

Frag­ment listu paster­skie­go z oka­zji roz­po­czę­cia nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go, odczy­ta­ne­go pod­czas nie­dziel­nych Eucha­ry­stii w kościo­łach Die­ce­zji Świd­nic­kiej, 8 IX 2019 r.

ks. bp. Igna­cy Dec
Biskup Świd­nic­ki