Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przekształcajmy swoje domy w Kościoły domowe

Papież Franciszek

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Dzie­je Apo­stol­skie opo­wia­da­ją, że Paweł, jako nie­stru­dzo­ny ewan­ge­li­za­tor, po swo­im poby­cie w Ate­nach nace­cho­wa­nym wro­go­ścią, ale tak­że owo­ca­mi, taki­mi jak nawró­ce­nie Dio­ni­ze­go i Dama­ris, kon­ty­nu­uje bieg Ewan­ge­lii w świe­cie. Nowym eta­pem jego podró­ży misyj­nej jest Korynt, sto­li­ca rzym­skiej pro­win­cji Achai, będą­cy dzię­ki obec­no­ści dwóch waż­nych por­tów mia­stem han­dlo­wym i kosmo­po­li­tycz­nym.

Jak czy­ta­my w roz­dzia­le 18 Dzie­jów Apo­stol­skich, Paweł znaj­du­je gości­nę u mał­żeń­stwa, Akwi­li i Pry­scyl­li (lub Pry­ski), zmu­szo­nych, by prze­nieść się z Rzy­mu do Koryn­tu po tym, jak cesarz Klau­diusz naka­zał wyda­le­nie Żydów (por. 18,2). (…) Mał­żon­ko­wie ci oka­zu­ją, iż mają ser­ce peł­ne wia­ry w Boga i szczo­dre dla innych, zdol­ne by uczy­nić miej­sce dla tych, któ­rzy podob­nie jak oni doświad­cza­ją sytu­acji obco­kra­jow­ca. Ta wraż­li­wość pro­wa­dzi ich do tego, by nie sta­wiać sie­bie w cen­trum, żeby prak­ty­ko­wać chrze­ści­jań­ską sztu­kę gościn­no­ści (por. Rz 12,13; Hbr 13,2), otwo­rzyć drzwi domu i przy­jąć Apo­sto­ła Paw­ła. W ten spo­sób przyj­mu­ją oni nie tyl­ko ewan­ge­li­za­to­ra, ale tak­że prze­po­wia­da­nie, jakie nie­sie on z sobą: Ewan­ge­lię Chry­stu­sa, któ­ra jest „mocą Bożą ku zba­wie­niu dla każ­de­go wie­rzą­ce­go” (Rz 1,16). (…)

Dom Akwi­li i Pry­scyl­li w Koryn­cie otwie­ra swo­je podwo­je nie tyl­ko Apo­sto­ło­wi, ale tak­że bra­ciom i sio­strom w Chry­stu­sie. Paweł może bowiem mówić o „zbie­ra­ją­cym się w ich domu Koście­le” (1 Kor 16,19), któ­ry sta­je się „domus ecc­le­siae”, miej­scem słu­cha­nia Sło­wa Boże­go i spra­wo­wa­nia Eucha­ry­stii. (…)

Pro­śmy Ojca, któ­ry posta­no­wił uczy­nić mał­żon­ków swo­ją „praw­dzi­wą żywą «figu­rą»” (adhort. ap. Amo­ris laeti­tia, 11), (…) aby pod tchnie­niem Ducha Świę­te­go wszyst­kie mał­żeń­stwa chrze­ści­jań­skie na wzór Akwi­li i Pry­scyl­li umia­ły otwie­rać drzwi swo­ich serc Chry­stu­so­wi i bra­ciom oraz prze­kształ­ci­ły swo­je domy w Kościo­ły domo­we (…).

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Mał­żon­ko­wie, któ­rzy kocha­ją i rodzą życie są „żywą figu­rą”, zdol­ną uka­zać Boga Stwór­cę i Zba­wi­cie­la. Ich miłość sta­je się sym­bo­lem intym­nej rze­czy­wi­sto­ści Boga. Życzę wam, by wasze domy były miej­sca­mi, któ­re prze­ni­ka miłość, gdzie słu­cha się gło­su Boga i ludzi. Niech będą „domo­wym Kościo­łem”, napeł­nio­nym duchem wia­ry, nadziei i otwar­to­ści na nowe życie. Z ser­ca bło­go­sła­wię wam i waszym rodzi­nom.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 13 listo­pa­da br.