Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przemiana Szawła

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Począw­szy od uka­mie­no­wa­nia Szcze­pa­na poja­wia się postać będą­ca obok Pio­tra naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cą i naj­bar­dziej wyra­zi­stą w Dzie­jach Apo­stol­skich: „mło­dzień­ca, zwa­ne­go Szaw­łem” (Dz 7,58). Na począt­ku jest on opi­sa­ny jako ten, któ­ry zga­dza się na śmierć Szcze­pa­na i chce „znisz­czyć Kościół” (por. Dz 8,3); ale następ­nie sta­nie się narzę­dziem wybra­nym przez Boga do gło­sze­nia Ewan­ge­lii poga­nom (por. Dz 9,15; 22,21; 26,17). (…)

Mło­dy Sza­weł jest uka­za­ny jako nie­prze­jed­na­ny, czy­li oka­zu­ją­cy nie­to­le­ran­cję wobec tych, któ­rzy myślą ina­czej niż on, abso­lu­ty­zu­je swo­ją toż­sa­mość poli­tycz­ną czy reli­gij­ną i spro­wa­dza dru­gie­go do poten­cjal­ne­go wro­ga, któ­re­go trze­ba zwal­czać. Ide­olog. W Szaw­le reli­gia prze­kształ­ci­ła się w ide­olo­gię: ide­olo­gię reli­gij­ną, ide­olo­gię spo­łecz­ną, ide­olo­gię poli­tycz­ną. Dopie­ro, kie­dy zosta­nie prze­kształ­co­ny przez Chry­stu­sa, wów­czas będzie nauczał, że praw­dzi­wa wal­ka nie jest „prze­ciw krwi i cia­łu, lecz prze­ciw […] rząd­com świa­ta tych ciem­no­ści, prze­ciw pier­wiast­kom ducho­wym zła” (Ef 6,12). Będzie nauczał, że nie nale­ży zwal­czać osób, ale zło będą­ce inspi­ra­cją ich dzia­ła­nia. (…)

Łukasz mówi, że kie­dy Sza­weł całą swo­ją ener­gię skie­ro­wał na wytę­pie­nie wspól­no­ty chrze­ści­jań­skiej, na jego dro­dze poja­wił się Pan, aby dotknąć jego ser­ca i nawró­cić je do sie­bie. Zmar­twych­wsta­ły przej­mu­je ini­cja­ty­wę i obja­wia się Szaw­ło­wi na dro­dze do Damasz­ku. O tym wyda­rze­niu trzy­krot­nie opo­wie­dzia­no w Księ­dze Dzie­jów Apo­stol­skich (por. Dz 9, 3–19; 22,3–21; 26,4–23). Poprzez typo­wy dla teo­fa­nii dwu­mian „świa­tła” i „gło­su” Zmar­twych­wsta­ły poja­wia się Szaw­ło­wi i pro­si, by wytłu­ma­czył się ze swe­go bra­to­bój­cze­go sza­łu: „Szaw­le, Szaw­le, dla­cze­go Mnie prze­śla­du­jesz?” (Dz 9,4). Zmar­twych­wsta­ły uka­zu­je tutaj, że jest jed­no z tymi, któ­rzy w Nie­go wie­rzą: cios zada­ny człon­ko­wi Kościo­ła ozna­cza zada­nie cio­su same­mu Chry­stu­so­wi! Rów­nież ci, któ­rzy są ide­olo­ga­mi, ponie­waż chcą „czy­sto­ści” zada­ją cios Chry­stu­so­wi.

Głos Jezu­sa mówi Szaw­ło­wi: „Wstań i wejdź do mia­sta, tam ci powie­dzą, co masz czy­nić” (Dz 9, 6). (…) I od tego spo­tka­nia twa­rzą w twarz Szaw­ła ze Zmar­twych­wsta­łym Panem Jezu­sem roz­po­czy­na się prze­mia­na uka­zu­ją­ca „oso­bi­stą Pas­chę” Szaw­ła, jego przej­ście ze śmier­ci do życia: to, co wcze­śniej było chwa­łą, sta­je się „śmie­cia­mi”, któ­re nale­ży odrzu­cić, aby nabyć praw­dzi­wą korzyść, jaką jest Chry­stus i życie w Nim (por. Flp 3, 7–8). Paweł otrzy­mu­je chrzest.

Chrzest ozna­cza zatem dla Szaw­ła, podob­nie jak dla każ­de­go z nas, począ­tek nowe­go życia i towa­rzy­szy mu nowe spoj­rze­nie na Boga, na sie­bie same­go i na innych, któ­rzy z nie­przy­ja­ciół sta­ją się brać­mi w Chry­stu­sie.

Pro­śmy Ojca, by pozwo­lił tak­że i nam, podob­nie jak Szaw­ło­wi, na doświad­cze­nie oddzia­ły­wa­nia Jego miło­ści, któ­ra jedy­nie może uczy­nić z ser­ca kamien­ne­go ser­ce z cia­ła (por. Ez 11,15), zdol­ne do przy­ję­cia w sobie „uczuć zna­mien­nych dla Jezu­sa Chry­stu­sa” (Flp 2,5).

Sło­wa Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka skie­ro­wa­ne do Pola­ków:

Pozdra­wiam ser­decz­nie piel­grzy­mów pol­skich. W ponie­dzia­łek obcho­dzi­li­śmy wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej. Obja­wia­jąc się w Pol­sce, w Gie­trz­wał­dzie, Mat­ka Boża pole­ci­ła: „Życzę sobie, aby­ście codzien­nie odma­wia­li róża­niec”. Zapew­nia­ła, że łaski wypro­szo­ne przez tę modli­twę będą zba­wien­ne i dopro­wa­dzą ludzi do szczę­ścia w nie­bie. Pamię­taj­cie o tym szcze­gól­nie teraz, w paź­dzier­ni­ku, w mie­sią­cu Różań­ca świę­te­go. Przez wsta­wien­nic­two Maryi, Pośred­nicz­ki łask, wypra­szaj­cie pokój dla świa­ta, mądrość dla rzą­dzą­cych oraz wia­rę i jed­ność dla rodzin.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 9 paź­dzier­ni­ka br.