Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przepełnieni światłem Boga

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Papież Bene­dykt XVI pod­czas świę­ceń bisku­pich, udzie­lo­nych w bazy­li­ce waty­kań­skiej w Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go 2012 roku, wśród licz­nych cech, któ­ry­mi powi­nien cha­rak­te­ry­zo­wać się biskup, wymie­nił nastę­pu­ją­ce: „gło­sze­nie Ewan­ge­lii Jezu­sa Chry­stu­sa, poprze­dza­nie i kie­ro­wa­nie, strze­że­nie świę­te­go dzie­dzic­twa naszej wia­ry, miło­sier­dzie i miłość do potrze­bu­ją­cych i ubo­gich, w któ­rych odzwier­cie­dla się miło­sier­na miłość Boga do nas, a tak­że nie­ustan­na modli­twa (…) któ­ra – jak kon­ty­nu­ował – ozna­cza, że nigdy nie tra­ci­my kon­tak­tu z Bogiem; pozwa­la­my, by nie­ustan­nie poru­szał nas do głę­bi ser­ca, i w ten spo­sób jeste­śmy prze­peł­nie­ni Jego świa­tłem. Tyl­ko ten, kto oso­bi­ście zna Boga, może pro­wa­dzić innych do Boga. Tyl­ko ten, kto pro­wa­dzi ludzi do Boga, pro­wa­dzi ich dro­gą życia”.
Życzę więc, aby Ksiądz Biskup był tym, któ­ry „zna Boga”, któ­ry cho­dzi Jego dro­ga­mi i bez­piecz­nie pro­wa­dzi po nich powie­rzo­ny swo­jej paster­skiej tro­sce Lud Boży, będąc wier­nym i ofiar­nym współ­pra­cow­ni­kiem bisku­pa die­ce­zjal­ne­go. Pani Jasno­gór­skiej – Kró­lo­wej Pol­ski – życie i posłu­gę Księ­dza Bisku­pa zawie­rzam, upra­sza­jąc Jej wsta­wien­nic­twa.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski

Frag­ment listu z oka­zji przy­ję­cia sakry bisku­piej przez ks. Arka­diu­sza Okro­ja, nowe­go bisku­pa pomoc­ni­cze­go Die­ce­zji Pel­pliń­skiej, 2 III 2019 r.