Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przestańcie obrażać Maryję, to nas bardzo boli

Ks. bp Grzegorz Kaszak, członek Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, BISKUP SOSNOWIECKI

Kie­dy na koszach na śmie­ci, na prze­no­śnych toa­le­tach roz­le­pio­no pla­ka­ty i naklej­ki z wize­run­kiem Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, na któ­rych posta­cie Maryi i Dzie­ciąt­ka oto­czo­ne były aure­ola­mi w bar­wach tęczy, poja­wi­ły się gło­sy baga­te­li­zu­ją­ce to skan­da­licz­ne wyda­rze­nie. Dało się sły­szeć tu i tam: nie ma spra­wy, nic się nie sta­ło. To zna­czy: kato­li­ku, czci­cie­lu Maryi – milcz, nic nie rób, nie pod­noś gło­su sprze­ci­wu, tyl­ko bądź cicho i patrz. My, obser­wu­jąc to, co się dzie­je, uwa­ża­my ina­czej. Z bólem ser­ca twier­dzi­my: to nie­praw­da, że nic się nie sta­ło. Sta­ło się i to bar­dzo dużo. Nasza Mat­ka i Kró­lo­wa zosta­ła zlek­ce­wa­żo­na. (…) Zatem pyta­my auto­rów i uczest­ni­ków ata­ków na Prze­naj­święt­szą Panią: cóż złe­go zro­bi­ła wam Mary­ja, za co Ją tak strasz­li­wie obra­ża­cie? To nas bar­dzo boli. Mary­ja jest Mat­ką Boga i naszą uko­cha­ną Mat­ką, któ­rą bar­dzo sza­nu­je­my i kocha­my. Tymi hanieb­ny­mi czy­na­mi obra­ża­cie tak­że nasze uczu­cia reli­gij­ne, dla­te­go nie ma i nigdy nie będzie nasze­go przy­zwo­le­nia na takie nie­do­pusz­czal­ne zacho­wa­nie. A cóż powie­dzieć o cier­pie­niu Pana Jezu­sa? To On sam dał nam Mary­ję jako naszą Mat­kę, powie­rza­jąc Jej całą ludz­kość. Kto obra­ża Mary­ję, obra­ża Jezu­sa Chry­stu­sa. Pismo Świę­te już od pierw­szych kart jasno poucza, że Bóg chce, by usta­no­wio­ne przez nie­go mał­żeń­stwo słu­ży­ło prze­ka­zy­wa­niu życia ludz­kie­go i było natu­ral­nym miej­scem wzro­stu i roz­wo­ju czło­wie­ka. Dla­te­go nie do przy­ję­cia jest postu­lat mówią­cy o adop­cji dzie­ci przez związ­ki osób tej samej płci. Ide­olo­gia LGBT stoi w jaw­nej sprzecz­no­ści z Ewan­ge­lią. To tyl­ko nie­któ­re czy­ny wiel­ce obra­ża­ją­ce Boga, bo prze­ciw­ne Jego jasno wyra­żo­nej woli. My zde­cy­do­wa­nie mówi­my: to jest grzech.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na Jasnej Górze w przed­dzień uro­czy­sto­ści NMP Czę­sto­chow­skiej, 26 VIII 2019 r.

ks. bp Grze­gorz Kaszak
Biskup Sosno­wiec­ki