Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przewodniczący Episkopatu o LGBT+: szacunek do osób nie może prowadzić do akceptacji ideologii

Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Sza­cu­nek dla kon­kret­nych osób nie może jed­nak pro­wa­dzić do akcep­ta­cji ide­olo­gii, któ­ra sta­wia sobie za cel prze­pro­wa­dze­nie rewo­lu­cji w zakre­sie spo­łecz­nych oby­cza­jów i mię­dzy­oso­bo­wych rela­cji. „Ta rewo­lu­cja w oby­cza­jach i moral­no­ści – pod­kre­śla papież Fran­ci­szek – czę­sto wyma­chu­je «fla­gą wol­no­ści», ale w rze­czy­wi­sto­ści przy­nio­sła dewa­sta­cję ducho­wą i mate­rial­ną nie­zli­czo­nym ludz­kim isto­tom, szcze­gól­nie naj­bar­dziej nara­żo­nym” (Waty­kan, 17.11.2014) – napi­sał abp Sta­ni­sław Gądec­ki, Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski w oświad­cze­niu ws. LGBT+.

Publi­ku­je­my peł­ną treść oświad­cze­nia:

Oświad­cze­nie ws. LGBT+

Pomi­mo waka­cji, któ­re powin­ny być cza­sem odpo­czyn­ku i reflek­sji nad pięk­nem natu­ry stwo­rzo­nej przez Boga, w kra­ju roz­go­rza­ły pole­mi­ki odno­śnie do „ide­olo­gii LGBT” (gejów, les­bi­jek, osób bisek­su­al­nych i trans­sek­su­al­nych). Ma to zapew­ne zwią­zek z ofen­sy­wą śro­do­wisk LGBT+ i ze zna­czą­cym wzro­stem licz­by tzw. mar­szów rów­no­ści orga­ni­zo­wa­nych w naszym kra­ju, a tak­że z zapla­no­wa­nym przez nie­któ­re samo­rzą­dy wpro­wa­dze­niem po waka­cjach do pro­gra­mów szkol­nych nowe­go, zgod­ne­go z zało­że­nia­mi tej ide­olo­gii, podej­ścia do edu­ka­cji sek­su­al­nej.

Oso­by przy­na­le­żą­ce do śro­do­wisk tzw. mniej­szo­ści sek­su­al­nych są naszy­mi brać­mi i sio­stra­mi, za któ­rych Chry­stus oddał swo­je życie i któ­re rów­nież chce dopro­wa­dzić do zba­wie­nia. Sza­cu­nek dla kon­kret­nych osób nie może jed­nak pro­wa­dzić do akcep­ta­cji ide­olo­gii, któ­ra sta­wia sobie za cel prze­pro­wa­dze­nie rewo­lu­cji w zakre­sie spo­łecz­nych oby­cza­jów i mię­dzy­oso­bo­wych rela­cji. „Ta rewo­lu­cja w oby­cza­jach i moral­no­ści – pod­kre­śla papież Fran­ci­szek – czę­sto wyma­chu­je «fla­gą wol­no­ści», ale w rze­czy­wi­sto­ści przy­nio­sła dewa­sta­cję ducho­wą i mate­rial­ną nie­zli­czo­nym ludz­kim isto­tom, szcze­gól­nie naj­bar­dziej nara­żo­nym” (Waty­kan, 17.11.2014).

Stąd mój apel do władz samo­rzą­do­wych o nie­podej­mo­wa­nie decy­zji, któ­re – pod pozo­rem prze­ciw­dzia­ła­nia dys­kry­mi­na­cji – skry­wa­ły­by ide­olo­gię zaprze­cza­ją­cą natu­ral­nej róż­ni­cy płci i kom­ple­men­tar­no­ści męż­czyzn i kobiet. Ape­lu­ję tak­że do par­la­men­ta­rzy­stów, aby opar­li się dale­ko­sięż­nym pla­nom śro­do­wisk LGBT+ pole­ga­ją­cym na zmia­nie pol­skie­go pra­wa na rzecz wpro­wa­dze­nia tzw. „mał­żeństw homo­sek­su­al­nych” oraz moż­li­wo­ści adop­cji przez nie dzie­ci.

Fala kry­ty­ki, któ­ra dotknę­ła metro­po­li­tę kra­kow­skie­go, arcy­bi­sku­pa i pro­fe­so­ra, a tak­że reak­cje pra­co­daw­ców wobec osób wyra­ża­ją­cych swo­ją dez­apro­ba­tę wobec ide­olo­gii LGBT+, świad­czą o zako­rze­nio­nym w pew­nych śro­do­wi­skach tota­li­ta­ry­zmie świa­to­po­glą­do­wym, pole­ga­ją­cym na usu­wa­niu poza sfe­rę obsza­ru wol­no­ści ludzi myślą­cych ina­czej. Do wszyst­kich ludzi dobrej woli ape­lu­ję więc o sto­so­wa­nie zasa­dy nie­dy­skry­mi­na­cji w publicz­nej dys­ku­sji nie tyl­ko wobec zwo­len­ni­ków wspo­mnia­nej ide­olo­gii, ale o dopusz­cze­nie na rów­nych pra­wach do deba­ty tak­że jej prze­ciw­ni­ków.

Abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Metro­po­li­ta Poznań­ski
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski

War­sza­wa, 8 sierp­nia 2019 r.