Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przyjaciel to skarb

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Przy­jaźń to bar­dzo szcze­gól­na więź ducha z dru­gim czło­wie­kiem (…) Swo­je praw­dzi­we potwier­dze­nie znaj­du­je w sytu­acjach trud­nych, kie­dy oka­zu­je się, kto napraw­dę trwa przy nas. Przy­jaźń jest bli­sko­ścią w tym, co dobre i praw­dzi­we. Moż­na być zain­te­re­so­wa­nym dru­gą oso­bą, ale jeśli jest to moral­nie złe, wte­dy nie ma szans na prze­trwa­nie. Cza­sa­mi może­my być odda­le­ni od sie­bie w wymia­rze fizycz­nym, ale jeśli dzie­li­my wspól­ne pięk­ne war­to­ści, to czas tego nie znisz­czy, ale jest kolej­ną pró­bą, potwier­dza­ją­cą trwa­łość przy­jaź­ni. Jezus jest praw­dzi­wym przy­ja­cie­lem, któ­re­mu zale­ży na czło­wie­ku. Oddał za mnie swo­je życie. Chce, abym z Nim szedł tą samą dro­gą. Będzie roz­ja­śniał ciem­no­ści, poczu­cie zwąt­pie­nia i roz­go­ry­cze­nia. Chce być towa­rzy­szem dro­gi w zdą­ża­niu do osta­tecz­ne­go celu. Dla osób wie­rzą­cych takie myśle­nie o Chry­stu­sie jest nie­zwy­kle waż­ne (…) Odnaj­dy­wa­nie bli­sko­ści z Chry­stu­sem pozwa­la odna­leźć bli­skość z bliź­nim. (…) W każ­dym czło­wie­ku zaszcze­pio­ne jest pra­gnie­nie posia­da­nia przy­ja­cie­la i potrze­ba poczu­cia bez­pie­czeń­stwa.

Frag­ment majo­wych „Dia­lo­gów”, któ­re odby­ły się w prąd­nic­kim koście­le Pana Jezu­sa Dobre­go Paste­rza w Kra­ko­wie, 10 V 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski