Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przyszłość świata idzie przez rodzinę

Wobec nara­sta­ją­ce­go w świe­cie i w ojczyź­nie zagro­że­nia dla war­to­ści ludz­kie­go życia, pro­si­my dla wszyst­kich sumień o Bożą moc, by doj­rze­wa­ło w nich poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za każ­de życie poczę­te pod ser­cem mat­ki. (…) Wbrew zapo­wie­dziom Unia Euro­pej­ska sta­ła się struk­tu­rą o cha­rak­te­rze total­nym. Wbrew dekla­ra­cjom przyj­mo­wa­nym naiw­nie kie­dyś przez część śro­do­wisk zatro­ska­nych o pra­wa czło­wie­ka, rzą­dzą­cy nią ide­olo­dzy mają za nic pra­wa państw człon­kow­skich do suwe­ren­ne­go sta­no­wie­nia w kwe­stiach moral­nych. Przed refe­ren­dum akce­syj­nym wszyst­kie siły poli­tycz­ne agi­to­wa­ły za odda­wa­niem gło­su na „tak” prze­ko­nu­jąc, że Unia Euro­pej­ska nie będzie narzu­ca­ła Pol­sce norm w zakre­sie ochro­ny życia ludz­kie­go. Dziś wie­my, że są to sło­wa bez pokry­cia a obro­na życia ludz­kie­go jest dzi­siaj ośmie­sza­na i igno­ro­wa­na. Przy­kła­dem tego jest raport prze­gło­so­wa­ny przez Par­la­ment Euro­pej­ski, w któ­rym jest zapis; Unia Euro­pej­ska i Pań­stwa Człon­kow­skie mają zagwa­ran­to­wać kobie­tom łatwy dostęp do środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych i bez­piecz­nej abor­cji, bez­wa­run­ko­we­go dostę­pu do zapłod­nie­nia in vitro bez wzglę­du na stan cywil­ny i orien­ta­cje sek­su­al­ną. Z załą­czo­nej do rapor­tu opi­nii Komi­sji Praw Kobiet wzy­wa się Unię do pro­mo­wa­nia abor­cji na całym świe­cie. Jaka jest nasza odpo­wiedź? Jeste­śmy dzi­siaj tutaj, w domu Mat­ki Życia, w domu Mat­ki Odku­pi­cie­la dzię­ku­jąc Bogu za dar nasze­go życia, że mogli­śmy się naro­dzić. Pro­śmy Mat­kę, Mat­kę ewan­ge­lii życia, aby­śmy na łaskę powo­ła­nia i odpo­wie­dzial­no­ści, odpo­wia­da­li w posłu­szeń­stwie wia­ry i zawie­rze­nia Bogu we wszyst­kim.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na Jasnej Górze do uczest­ni­ków 39. Piel­grzym­ki Obroń­ców Życia, 23 III 2019 r.

ks. abp Wacław Depo
Metro­po­li­ta Czę­sto­chow­ski