Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pulpeciki cielęce ze szpinakiem

Pulpeciki cielęce ze szpinakiem

Skład­ni­ki:

200 g szpi­na­ku
4 łyż­ki star­te­go par­me­za­nu
3–4 krom­ki chle­ba tosto­we­go
300 g mie­lo­nej cie­lę­ci­ny
200 g mie­lo­nej wie­przo­wi­ny
6–7 ziem­nia­ków czer­wo­nych
1 jaj­ko
1 ząbek czosn­ku
mle­ko
natka pie­trusz­ki
oli­wa z oli­wek
sól i pieprz
gał­ka musz­ka­to­ło­wa

Przy­go­to­wa­nie:

Szpi­nak pod­du­sić na patel­ni ze szczyp­tą soli, aż będzie mięk­ki. W mle­ku namo­czyć roz­drob­nio­ny chleb tosto­wy. Odce­dzić go na sicie, doci­snąć ręka­mi. W dużej misce wymie­szać mię­so. Odci­snąć szpi­nak. Pod­sma­żyć go na odro­bi­nie oli­wy, aby wypa­ro­wa­ła woda i wystu­dzić. Posie­kać szpi­nak i dodać do mię­sa razem z solą, pie­przem, czosn­kiem, natką pie­trusz­ki, par­me­za­nem i jaj­kiem. Dobrze wyro­bić i zro­bić kul­ki, uło­żyć je na natłusz­czo­nym tale­rzu. Talerz usta­wić na garn­ku (nie­co mniej­szym) z wrzą­cą wodą. Polać odro­bi­ną oli­wy i przy­kryć. Goto­wać przez 20 min., prze­wra­ca­jąc pul­pe­ci­ki. Wło­żyć ziem­nia­ki do zim­nej, poso­lo­nej wody i ugo­to­wać. Odce­dzić, obrać i prze­pu­ścić przez pra­skę. Dopra­wić oli­wą, solą i gał­ką. Dodać 100 ml mle­ka. Pul­pe­ci­ki poda­wać z purée.

 „Kuch­nia lek­ko­straw­na. Naj­lep­sze prze­pi­sy na prze­ką­ski, dania i dese­ry w wer­sji light”, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl