Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pyszne zrazy indycze

Pyszne zrazy indycze

Skład­ni­ki:

350 g pier­si z indy­ka w cien­kich pla­strach
150 g sera lat­te­ria
100 g szyn­ki goto­wa­nej
4 kar­czo­chy w ole­ju
1 kawa­łek czer­wo­nej papry­ki w oli­wie
1 zie­lo­ne jabł­ko
30 g masła
1 fili­żan­ka bia­łe­go wina
3 łyż­ki mąki typu 00
rosz­pon­ka
szał­wia
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:

Brze­gi mię­sa tak nacią­gnąć, aby uzy­skać pla­stry o wymia­rach ok. 5 x 8 cm. Lek­ko poso­lić. Usu­nąć tłuszcz z szyn­ki, każ­dy pla­ster pokro­ić w pasecz­ki i roz­ło­żyć na mię­sie z indy­ka. Rów­nież ser pokro­ić w paski i uło­żyć na szyn­ce. Kar­czo­chy odce­dzić, pokro­ić na połów­ki albo na ćwiart­ki. Odsą­czyć rów­nież papry­kę i pokro­ić w pasecz­ki. Na środ­ku każ­de­go pla­stra indy­ka uło­żyć czą­stecz­kę kar­czo­cha i 1 pasek papry­ki. Mię­so zwi­nąć w zra­zy, spiąć wyka­łacz­ką i opró­szyć mąką. Masło roz­pu­ścić z szał­wią, pod­sma­żyć, wło­żyć zra­zy i pod­sma­żyć. Pod­lać winem, poso­lić i posy­pać pie­przem. Dusić 6–7 minut. Zra­zy poda­wać na gorą­co, usu­wa­jąc wyka­łacz­ki, z dodat­kiem rosz­pon­ki z zie­lo­nym jabł­kiem.

Zło­ta łyż­ka. 1000 naj­lep­szych prze­pi­sów kuch­ni wło­skiej – Bal­la­ri­ni Gio­van­ni,  Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl