Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

RATUJMY NASZĄ OJCZYZNĘ, POLSKĘ!

 RATUJMY NASZĄ OJCZYZNĘ, POLSKĘ!

JERYCHO” W KRAKOWIENOWYM BIEŻANOWIE

 

Z ini­cja­ty­wy Żywe­go Różań­ca i Rodzi­ny Radia Mary­ja,

przy apro­ba­cie Ks. Pro­bosz­cza Miro­sła­wa Dzie­dzi­ca

dla umoc­nie­nia naszej Ojczy­zny w jed­no­ści i soli­dar­no­ści Naro­du pol­skie­go podej­mu­je­my

 w Kra­ko­wie — Nowym Bie­ża­no­wie

– przy Sank­tu­arium Naj­święt­szej Rodzi­ny –

JERYCHO

CZYLI NIEUSTANNY CAŁODOBOWY RÓŻANIEC,

ODMAWIANYDOMU,  W INTENCJACH OJCZYZNYPOLSKI:

 — aby była wier­na Bogu, Krzy­żo­wi i Ewan­ge­lii,

- jako obro­na przed ata­ka­mi na Kościół i jego paste­rzy,

- przed wpro­wa­dza­niem ide­olo­gii gen­der,

- prze­ciw dys­kry­mi­na­cji Tele­wi­zji TRWAM, kłam­stwu o tra­ge­dii Smo­leń­skiej,

- prze­ciw In vitro, zabi­ja­niu dzie­ci poczę­tych,

- prze­ciw euge­ni­ce, ate­iza­cji i demo­ra­li­za­cji naro­du.

Roz­po­czę­cie: 11 listo­pa­da 2013 r. g.21.00

Zakoń­cze­nie: 31 grud­nia 2013 r. g.21.00.

 
Wszyst­kich, któ­rym los Ojczy­zny jest bar­dzo dro­gi, ser­decz­nie  zapra­sza­my
do zło­że­nia swo­jej dekla­ra­cji modli­twy i zapi­sa­nia się na wybra­ny dzień
i godzi­nę, w któ­rej dekla­ru­ją­cy odmó­wi w domu jed­ną część Różań­ca
i dobro­wol­ną modli­twę w inten­cji Ojczy­zny. Za każ­dą godzi­nę modli­twy, kie­dy Ojczy­zna jest w tak wiel­kiej potrze­bie, bar­dzo dzię­ku­je­my, Bóg zapłać!

 

Zapi­sy w zakry­stii Sank­tu­arium do 31 grud­nia.

 

Zgło­sze­nia tele­fo­nicz­ne przyj­mu­ją koor­dy­na­to­rzy modli­twy:

- Maria i Sta­ni­sław Paluch – tel.: 12/341–45-95; 607–129-173;

- Sio­stry Micha­lit­ki – tel.: 12/659–04-61.

(Zapi­sy tele­fo­nicz­ne tyl­ko dla osób spo­za Kra­ko­wa).