Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ratunkiem i największą nadzieją jest Boże Miłosierdzie

ks. bp Józef Wysocki Biskup Senior Diecezji Elbląskiej

Pan Jezus nigdy nie wypo­wia­da słów na wiatr. On je wypeł­nia. I to, że w tym miej­scu dziś się gro­ma­dzi­my, by wiel­bić Jego wiel­kie Miło­sier­dzie, jest to wszyst­ko Jego dzie­łem. To jest łaska Boże­go Miło­sier­dzia. A zaczę­ło się to wszyst­ko od zawie­rze­nia św. Józe­fo­wi zupeł­nie nowej orga­ni­za­cji sie­ci para­fial­nych Ełku. (…) Naj­więk­szą war­to­ścią, któ­rą posia­da­my, mamy i może­my mieć, jest wia­ra. Nasza wia­ra ma wymiar nie tyl­ko teo­re­tycz­ny, ale wypły­wa z nasze­go doświad­cze­nia obec­no­ści Jezu­sa, z doświad­cze­nia tego, cze­go On doko­nał w naszym życiu. Wia­ra jest wiel­ką łaską i darem. Jeśli swo­je­mu dziec­ku nie dasz wia­ry, nie uczysz go miło­ści do Jezu­sa, wszyst­ko znisz­czysz. (…) Trze­ba się modlić do Boże­go Miło­sier­dzia, aby zwy­cię­ża­ła praw­da. Ratun­kiem i naj­więk­szą naszą nadzie­ją dla nas jest Boże Miło­sier­dzie. Uchwyć­cie się moc­no sło­wa życia. Uchwyć­cie się moc­no słów Ewan­ge­lii. Zerwij­cie z grze­chem! Pamię­taj, nie żyj w grze­chu, bo zgi­niesz. (…) Wie­lu ludzi ma pro­blem z wia­rą w Boga. Nale­ży zawie­rzyć rodzi­ny św. Józe­fo­wi. Wie­lu ochrzczo­nych odcho­dzi dzi­siaj od Chry­stu­sa. Żyją jak­by Boga nie było. Sypią się nam rodzi­ny, dzie­ci tra­cą wia­rę, czę­sto żyją bez sakra­men­tu mał­żeń­stwa, w grze­chach. Zawierz­cie wasze rodzi­ny, wasze domo­we Kościo­ły św. Józe­fo­wi. Doko­naj­cie tego w każ­dej rodzi­nie. Zawierz­cie Mu wasze bie­dy, wasze cier­pie­nia, smut­ki, a dozna­cie cudów Jego wsta­wien­nic­twa. Doznaj­cie cudu Boże­go Miło­sier­dzia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w die­ce­zjal­nym Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Ełku, 28 IV 2019 r.

ks. bp Józef Wysoc­ki Biskup Senior Die­ce­zji Elblą­skiej