Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Redakcja

Wydaw­ca: Fun­da­cja “Źró­dło” Kra­ków
Redak­tor naczel­ny: Adam Kisiel
Redak­to­rzy: Agniesz­ka Bia­lik
Tere­sa Król
Wan­da Pół­taw­ska
Boże­na Weber
Jadwi­ga Wro­nicz
Asy­sten­ci kościel­ni ks. Jan Olszew­ski
ks. Roman Sła­weń­ski
Adres redak­cji: Redak­cja TRK “Źró­dło”
ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3
30–074 Kra­ków
tel./fax: 12 421–75-49
Łama­nie i wycią­gi barw­ne: Degraf S.C.
Druk: Dru­kar­nia Ortis
ul. Paprot­na 16
51–117 Wro­cław

Redak­cja nie zwra­ca arty­ku­łów nie­za­mó­wio­nych i zastrze­ga sobie pra­wo
skra­ca­nia nade­sła­nych mate­ria­łów oraz zmia­ny tytu­łów. Autor powi­nien załą­czyć do arty­ku­łu oświad­cze­nie, że tekst jest jego autor­skim opra­co­wa­niem i nie naru­sza praw osób trze­cich.Wyświetl więk­szą mapę