Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Redakcja

Wydawca: Fundacja „Źródło” Kraków
Redaktor naczelny: Adam Kisiel
Redaktorzy: Agnieszka Bialik
Teresa Król
Wanda Półtawska
Bożena Weber
Jadwiga Wronicz
Asystenci kościelni ks. Jan Olszewski
ks. Roman Sławeński
Adres redakcji: Redakcja TRK „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków
tel./fax: 12 421-75-49
Łamanie i wyciągi barwne: Degraf S.C.
Druk: Drukarnia Ortis
ul. Paprotna 16
51-117 Wrocław

Redakcja nie zwraca artykułów niezamówionych i zastrzega sobie prawo
skracania nadesłanych materiałów oraz zmiany tytułów. Autor powinien załączyć do artykułu oświadczenie, że tekst jest jego autorskim opracowaniem i nie narusza praw osób trzecich.Wyświetl większą mapę