Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Reklama w Tygodniku Rodzin Katolickich „Źródło”

Tygo­dnik nasz wyda­wa­ny jest nie­prze­rwa­nie od 1992 roku. Od począt­ku bło­go­sła­wił mu, jego wydaw­com i redak­to­rom, Świę­ty Jan Paweł II. Ojciec Świę­ty bar­dzo cenił sobie „Źró­dło”; regu­lar­nie wysy­ła­li­śmy nasz tygo­dnik do Waty­ka­nu. Kil­ka­krot­nie pod­czas pry­wat­nych audien­cji z człon­ka­mi naszej redak­cji Ojciec Świę­ty Jan Paweł II wyra­ził swo­ją opi­nię w sło­wach: „Źró­dło” wzmac­nia wia­rę, uczy histo­rii Ojczy­zny, patrio­ty­zmu, bro­ni życia poczę­tych dzie­ci, budu­je rodzi­ny, wspo­ma­ga wycho­wa­nie mło­de­go poko­le­nia. Od 26 lat przy­bli­ża­my naucza­nie Świę­te­go Jana Paw­ła II tysiąc­om Pola­ków.

Tygo­dnik jest boga­to ilu­stro­wa­ny, ma obję­tość 32 stron, a jego aktu­al­ny nakład to ok. 11 tys. egzem­pla­rzy.

Treść arty­ku­łów sta­no­wi sze­ro­ko poję­ta pro­ble­ma­ty­ka for­ma­cji kato­lic­kiej i patrio­tycz­ne­go wycho­wa­nia w rodzi­nie. Pismo prze­zna­czo­ne jest zarów­no dla rodzi­ców, jak i młod­sze­go poko­le­nia. Podej­mo­wa­ne są waż­ne spra­wy doty­czą­ce życia Kościo­ła i naszej Ojczy­zny, zarów­no od stro­ny histo­rycz­nej, jak i spraw bie­żą­cych. W każ­dym nume­rze wyja­śnia­my sło­wa Ewan­ge­lii, przy­bli­ża­my naucza­nie Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka oraz pol­skich bisku­pów. Przy­po­mi­na­my histo­rycz­ne rocz­ni­ce, komen­tu­je­my bie­żą­ce spra­wy spo­łecz­ne. Jest miej­sce na roz­ryw­kę, dobrą kuch­nię, nowo­ści książ­ko­we, wywiad czy repor­taż.

Przy wie­lo­krot­no­ści zamiesz­cza­nia rekla­my moż­li­we raba­ty. Wszyst­kie for­mal­no­ści zwią­za­ne z zamó­wie­niem rekla­my modu­ło­wej zała­twi­cie Pań­stwo za pośred­nic­twem pocz­ty e-mail: reklama@zrodlo.krakow.pl, bądź tele­fo­nu i fak­su: 12 423 22 57.

Będzie nam miło powi­tać Pań­stwa w gro­nie naszych Klien­tów.

Zapra­sza­my do współ­pra­cy!

Po pobra­nia: cen­nik reklam