Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Religijne wychowanie dzieci i młodzieży

KS. BP HENRYK TOMASIK BISKUP RADOMSKI

Rodzi­na chrze­ści­jań­ska powsta­je na fun­da­men­cie, któ­rym jest Sakra­ment Mał­żeń­stwa. Sakra­ment jest widzial­nym zna­kiem nie­wi­dzial­nej łaski Bożej. Każ­dy Sakra­ment spro­wa­dza do ser­ca łaski wysłu­żo­ne nam przez Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la. Takim Sakra­men­tem jest tak­że Sakra­ment Mał­żeń­stwa. Jezus Chry­stus pod­niósł do ran­gi Sakra­men­tu wza­jem­ny wybór mał­żon­ków, któ­rzy wobec Kościo­ła wyra­ża­ją taką wolę. (…) Panu Bogu dzię­ku­je­my za wszyst­kie dobre rodzi­ny i mał­żeń­stwa. Dzię­ku­je­my tak­że wszyst­kim, któ­rzy, mimo trud­no­ści, żyją Sakra­men­tem Mał­żeń­stwa, zło­żo­nym ślu­bem i wza­jem­nym zobo­wią­za­niem. Dzię­ku­je­my tak­że za to, że w wie­lu rodzi­nach pro­ces wycho­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży prze­bie­ga w duchu Ewan­ge­lii. (…) Pod­czas zawie­ra­nia Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa padło pyta­nie: „Czy chce­cie przy­jąć i po kato­lic­ku wycho­wać potom­stwo, któ­rym was Bóg obda­rzy?”. Twier­dzą­ca odpo­wiedź „chce­my” była przy­ję­ciem zobo­wią­za­nia za życie każ­de­go dziec­ka oraz za kształt tego życia, nada­ny przez wycho­wa­nie. W litur­gii Sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go, któ­ry jest udzie­la­ny dziec­ku w wie­rze jego rodzi­ców, został uro­czy­ście potwier­dzo­ny ten obo­wią­zek wycho­wa­nia. (…) Z nie­po­ko­jem jed­nak patrzy­my na szyb­ko roz­pa­da­ją­ce się związ­ki mał­żeń­skie, na ist­nie­ją­ce związ­ki nie­sa­kra­men­tal­ne oraz na brak praw­dzi­wie chrze­ści­jań­skie­go wycho­wa­nia w wie­lu rodzi­nach. Potrzeb­na jest pogłę­bio­na reflek­sja na temat rodzi­ny chrze­ści­jań­skiej, Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa oraz odpo­wie­dzial­no­ści za reli­gij­ne wycho­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży. Koniecz­na jest wiel­ka tro­ska rodzi­ców o uczest­nic­two mło­de­go czło­wie­ka w nie­dziel­nej Mszy świę­tej oraz dobry udział w kate­che­zie szkol­nej.

Frag­ment Listu Paster­skie­go „Eucha­ry­stia. Rodzi­na” na I Nie­dzie­lę Adwen­tu 2019 roku, 1 XII 2019 r.