Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jan Paweł II

+++ W cza­sie Wiel­kie­go Postu wszy­scy – boga­ci i bied­ni – są powo­ła­ni, aby uobec­niać miłość Chry­stu­sa przez wiel­ko­dusz­ne dzie­ła miło­ści.