Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jan Paweł II

+++ To miłość nawra­ca ser­ca i daru­je pokój ludz­ko­ści, któ­ra wyda­je się cza­sem zagu­bio­na i zdo­mi­no­wa­na przez siłę zła, ego­izmu i stra­chu.