Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

31. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Zachęcali do modlitwy i działania na rzecz obrony życia

+++ O abor­cji, euta­na­zji, meto­dzie in vitro, a tak­że o zagro­że­niach pły­ną­cych z pro­mo­wa­nej wśród mło­dzie­ży per­mi­syw­nej edu­ka­cji sek­su­al­nej deba­to­wa­li dzia­ła­cze pro-life zgro­ma­dze­ni w sobo­tę 19 mar­ca na 31. Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ce Obroń­ców Życia na Jasnej Górze. Pod­kre­śla­li, że dziś przy­szedł czas na dzia­ła­nie – na odważ­nie opo­wie­dze­nie się po stro­nie życia. – Ludzie wia­ry modlą się w inten­cji życia, ale sama modli­twa bez zaan­ga­żo­wa­nia na rzecz życia jest nie­wy­star­cza­ją­ca. Cze­goś jej bra­ku­je. Za modli­twą musi iść dzia­ła­nie na rzecz życia – pod­kre­ślił ks. abp Sta­ni­sław Nowak, Metro­po­li­ta Czę­sto­chow­ski.
+++ Spo­tka­nie na Jasnej Górze zgro­ma­dzi­ło ponad tysiąc pięć­set osób – przed­sta­wi­cie­li kil­ku­dzie­się­ciu ruchów i sto­wa­rzy­szeń pro-life, dzia­ła­ją­cych na tere­nie kra­ju.
+++ Zapro­szo­ny na piel­grzym­kę Ray­mond de Souza, kato­lic­ki inte­lek­tu­ali­sta z USA, przed­sta­wił w swo­im wystą­pie­niu trzy kro­ki do cywi­li­za­cji śmier­ci, któ­ry­mi są: anty­kon­cep­cja (woj­na ludzi z sobą nawza­jem), abor­cja (woj­na rodzi­ców z dzieć­mi) oraz euta­na­zja (woj­na dzie­ci z rodzi­ca­mi). – Na Zacho­dzie domi­nu­je dziś men­tal­ność anty­kon­cep­cyj­na. Każ­de­go roku wię­cej ludzi umie­ra niż się rodzi. Przez to cywi­li­za­cja chrze­ści­jań­ska wypie­ra­na jest przez islam – tłu­ma­czył.
+++ Souza pod­kre­ślił, że jak kie­dyś odpo­wie­dzią na refor­ma­cję była kon­tre­for­ma­cja, tak dziś koniecz­na jest odpo­wiedź na rewo­lu­cję, czy­li kon­tre­wo­lu­cja, a środ­ka­mi jej dzia­ła­nia są: modli­twa, zdo­by­wa­nie wie­dzy i dzia­ła­nie. – Chry­stus szu­ka świad­ków, któ­rzy mają odważ­ną wia­rę. Ludzi, któ­rzy spo­ty­ka­ją się z ogro­mem Jego miło­ści i tą miło­ścią pło­ną. Mówi się, że żoł­nie­rze wal­czą, ale Bóg wygry­wa woj­nę. My więc powin­ni­śmy wal­czyć, a Bóg da nam zwy­cię­stwo. Wska­zał tak­że na przy­kład o. Augu­sty­na Kor­dec­kie­go, któ­ry nie oddał Jasnej Góry w cza­sie poto­pu szwedz­kie­go.
+++ Z dużym zain­te­re­so­wa­niem wysłu­cha­no refe­ra­tu dr. Szy­mo­na Grze­la­ka nt. sek­su­al­no­ści czło­wie­ka i zagro­żeń współ­cze­snej mło­dzie­ży.
+++ Sła­wo­mir Ski­ba, redak­tor naczel­ny “Polo­nia Chri­stia­na” zachę­cał zebra­nych do kon­kret­ne­go włą­cze­nia się w dzia­ła­nie na rzecz życia. – 29 maja w War­sza­wie odbę­dzie się Marsz dla Życia. Zapra­szam. W Hisz­pa­nii w takim mar­szu bie­rze udział milion osób. Tyle samo uczest­ni­czy­ło w Rzy­mie w takiej ini­cja­ty­wie. W Pary­żu było 40 tys. osób. W War­sza­wie jedy­nie sześć tysię­cy. Czas to zmie­nić. Musi­my się poli­czyć. Musi­my poka­zać, ilu nas jest. Wywrzeć nacisk na rzą­dzą­cych – mówił Sła­wo­mir Ski­ba.
+++ Cen­tral­nym punk­tem spo­tka­nia była Msza św., któ­rej prze­wod­ni­czył i homi­lię wygło­sił ks. abp Sta­ni­sław Nowak. Eucha­ry­stię kon­ce­le­bro­wał ks. bp Jan Szko­doń z Kra­ko­wa oraz kil­ku­na­stu bisku­pów.
+++ Abp Sta­ni­sław Nowak wezwał obroń­ców życia do inten­syw­ne­go dzia­ła­nia na polu ochro­ny życia. – Obro­na życia do koń­ca, to zada­nie dla każ­de­go czło­wie­ka. To nie jest przy­wi­lej jakichś grup, ale spra­wa wszyst­kich. Wiel­kie zada­nie. Jak mówił hie­rar­cha, trwa woj­na wypo­wie­dzia­na nie­na­ro­dzo­nym, wypo­wie­dzia­na życiu. – Już nie tyl­ko abor­cja czy euta­na­zja, ale tak­że in vitro i inne wyra­fi­no­wa­ne meto­dy zagra­ża­ją życiu. Skut­ki tego mamy – Pol­ska wymie­ra. Doma­gaj­my się więc, aby życie ludz­kie było chro­nio­ne w naszej Ojczyź­nie. Przy­po­mi­naj­my naszym posłom i sena­to­rom oraz rzą­dzą­cym o obo­wiąz­ku obro­ny życia każ­de­go czło­wie­ka – pod­kre­ślał ks. abp Nowak.
Uczest­ni­cy piel­grzym­ki przy­ję­li spe­cjal­ne prze­sła­nie.
+++ Dr inż. Anto­ni Zię­ba, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka powie­dział, że dzia­ła­cze pro-life przy­by­li na Jasną Górę, aby przede wszyst­kim podzię­ko­wać za beaty­fi­ka­cję Jana Paw­ła II.
+++ Kon­kret­nym wyra­zem dzia­ła­nia obroń­ców życia był obrzęd zło­że­nia przy­rze­czeń Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Zosta­ły roz­da­ne tak­że nagro­dy zwy­cięz­com VII edy­cji Kon­kur­su im. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki “Pomóż oca­lić życie bez­bron­ne­mu”.
+++ W tym roku wśród uczest­ni­ków piel­grzym­ki obroń­ców życia było wie­lu mło­dych ludzi. – To cie­szy, że wciąż nowe gru­py, nowe oso­by, mło­dzież gar­nie się i ma potrze­bę tę swo­ją posta­wę mani­fe­sto­wać, upo­mi­nać się o pra­wo do życia, o pra­wo do rodzi­ny, o te spra­wy, któ­re są nam bli­skie – pod­kre­ślił dr Paweł Wosic­ki.
+++ Do orga­ni­za­to­rów 31. Piel­grzym­ki Obroń­ców Życia na Jasną Górę spe­cjal­ny list skie­ro­wał J.E. ks. bp Kazi­mierz Gór­ny: “Zabi­ja­nie dzie­ci w łonach matek jest skan­da­lem naszych cza­sów. Chrze­ści­ja­nin nie może pozo­stać obo­jęt­ny wobec losu nie­win­nych istot ludz­kich. Każ­de dziec­ko już od poczę­cia zasłu­gu­je na miłość i opie­kę, szcze­gól­nie dzie­ci cho­re. Takie dzie­ci trze­ba leczyć, a nie zabi­jać. Nad­szedł czas pod­ję­cia kon­kret­nych dzia­łań na rzecz pra­wa do życia wszyst­kich poczę­tych dzie­ci, bez wzglę­du na ich stan zdro­wia. Ini­cja­ty­wy śro­do­wisk ludzi świec­kich, wystę­pu­ją­cych w obro­nie życia, całym ser­cem popie­ra­my, zachę­ca­jąc do współ­pra­cy wszyst­kich ludzi sumie­nia”.
+++ Piel­grzym­kę zakoń­czy­ła Dro­ga Krzy­żo­wa na Wałach Jasno­gór­skich, pro­wa­dzo­na przez ks. Sta­ni­sła­wa Maślan­kę, asy­sten­ta Kru­cja­ty Modli­twy w Obro­nie Życia Poczę­tych Dzie­ci.

Mał­go­rza­ta Pabis