Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jan Paweł II

+++ Kto wie­rzy w ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go Jezu­sa, nosi krzyż z dumą, jako nie­za­prze­czal­ny dowód, że Bóg jest miło­ścią. Przez cał­ko­wi­ty dar z sie­bie, czy­li wła­śnie przez krzyż, nasz Zba­wi­ciel osta­tecz­nie zwy­cię­żył grzech i śmierć. Dla­te­go z rado­ścią woła­my: “Chwa­ła i cześć, Chry­ste, żeś przez krzyż swój świat odku­pić raczył”.