Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przesłanie Pielgrzymów – Obrońców Życia Człowieka

Jasna Góra 19 marca 2011

+++ My, piel­grzy­mi zgro­ma­dze­ni na dorocz­nej Piel­grzym­ce Obroń­ców Życia Czło­wie­ka na Jasnej Górze, w związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się Dniem Świę­to­ści Życia (25 mar­ca), ape­lu­je­my do wszyst­kich o god­ne i uro­czy­ste obcho­dy tego waż­ne­go, szcze­gól­nie w obec­nych cza­sach, świę­ta. War­tość ludz­kie­go życia jest pod­wa­ża­na i kwe­stio­no­wa­ne jest fun­da­men­tal­ne pra­wo do życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci.
+++ Pra­gnie­my przy­po­mnieć frag­ment Jasno­gór­skich Ślu­bów Naro­du Pol­skie­go, zło­żo­nych w tym miej­scu 26 sierp­nia 1956 roku:
+++ “Świę­ta Boża Rodzi­ciel­ko i Mat­ko Dobrej Rady! Przy­rze­ka­my Ci z oczy­ma utkwio­ny­mi w Żłó­bek Betle­jem­ski, że odtąd wszy­scy sta­nie­my na stra­ży budzą­ce­go się życia.
+++ Wal­czyć będzie­my w obro­nie każ­de­go dzie­cię­cia i każ­dej koły­ski rów­nie męż­nie, jak ojco­wie nasi wal­czy­li o byt i wol­ność Naro­du, pła­cąc krwią wła­sną.
Goto­wi jeste­śmy raczej śmierć ponieść ani­że­li śmierć zadać bez­bron­nym.
+++ Dar życia uwa­żać będzie­my za naj­więk­szą łaskę Ojca Wszel­kie­go Życia i za naj­cen­niej­szy skarb Naro­du”.
+++ W ocze­ki­wa­niu na bli­ską już beaty­fi­ka­cję Jana Paw­ła II – naj­więk­sze­go z rodu Pola­ków i uzna­wa­ne­go na całym świe­cie za Papie­ża obro­ny życia i praw rodzi­ny – przy­wo­ła­my dwa frag­men­ty Jego homi­lii, wygło­szo­nych tu, na Jasnej Górze.
19 czerw­ca 1983 roku nasz Papież mówił:
+++ “Nigdzie indziej Bóg nie uobec­nia się we wła­ści­wym sobie dzia­ła­niu wobec czło­wie­ka tak rady­kal­nie i nigdzie indziej nie ujaw­nia się wobec czło­wie­ka tak nama­cal­nie, jak w swo­im stwór­czym dzia­ła­niu, czy­li jako Daw­ca daru życia ludz­kie­go. Stąd sto­su­nek do daru życia jest wykład­ni­kiem i pod­sta­wo­wym spraw­dzia­nem auten­tycz­ne­go sto­sun­ku czło­wie­ka do Boga i do czło­wie­ka, czy­li wykład­ni­kiem i spraw­dzia­nem auten­tycz­nej reli­gij­no­ści i moral­no­ści”.
+++ 15 sierp­nia 1991 roku pod­czas Świa­to­we­go Spo­tka­nia Mło­dzie­ży ape­lo­wał:
“Waszym posłan­nic­twem jest zabez­pie­cze­nie w jutrzej­szym świe­cie obec­no­ści takich war­to­ści, jak peł­na wol­ność reli­gij­na, posza­no­wa­nie oso­bo­we­go wymia­ru roz­wo­ju, ochro­na pra­wa czło­wie­ka do życia począw­szy od momen­tu poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci, tro­ska o roz­wój i umoc­nie­nie rodzi­ny…”.
+++ Ape­lu­je­my do pol­skich par­la­men­ta­rzy­stów o szyb­kie wpro­wa­dze­nie cał­ko­wi­te­go praw­ne­go zaka­zu pro­ce­du­ry in vitro, pro­ce­du­ry w cza­sie któ­rej ginie 60–90% poczę­tych dzie­ci, a te, któ­re się rodzą, obcią­żo­ne są wie­lo­krot­nie zwięk­szo­nym ryzy­kiem wad wro­dzo­nych.
+++ Ape­lu­je­my do Mini­ster­stwa Zdro­wia, Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia i śro­do­wisk medycz­nych o pro­mo­wa­nie, sze­ro­kie wpro­wa­dze­nie do prak­ty­ki lekar­skiej i finan­so­wa­nie przez NFZ napro­tech­no­lo­gii – nowo­cze­snej, etycz­nej i wyso­ko sku­tecz­nej meto­dy pomo­cy bez­dziet­nym mał­żon­kom w uzy­ska­niu upra­gnio­ne­go potom­stwa.
+++ Ape­lu­je­my do Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej i wszyst­kich pol­skich nauczy­cie­li i peda­go­gów o nie­ule­ga­nie naci­skom śro­do­wisk skraj­nie libe­ral­nych i kłam­li­wych mediów, dążą­cych do wpro­wa­dze­nia do pol­skich szkół demo­ra­li­zu­ją­cej, per­mi­syw­nej sek­se­du­ka­cji – typu B (wg kla­sy­fi­ka­cji Ame­ry­kań­skiej Aka­de­mii Pedia­trii). Reali­zo­wa­ne w pol­skiej oświa­cie “wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie” jest typem A edu­ka­cji sek­su­al­nej i od ponad 10 lat przy­no­si bar­dzo dobre wyni­ki. Przy­wo­ła­my tyl­ko jed­no porów­na­nie: w Pol­sce i Wiel­kiej Bry­ta­nii jest pra­wie taka sama licz­ba dziew­cząt w wie­ku do 19. roku życia: w angiel­skich szko­łach demo­ra­li­zu­ją mło­dzież pro­wa­dząc sek­se­du­ka­cję typu B, roz­da­ją nie­let­nim chłop­com i dziew­czę­tom środ­ki anty­kon­cep­cyj­ne i ofi­cjal­nie angiel­skie sta­ty­sty­ki poda­ją, że u nie­let­nich reje­stru­je się ok. 45 tysię­cy abor­cji rocz­nie; w Pol­sce ok. 30 (trzy­dzie­ści NIE tysię­cy!).
+++ Ape­lu­je­my do rzą­dzą­cych o wpro­wa­dze­nie sku­tecz­nej poli­ty­ki pro­ro­dzin­nej. Aktu­al­nie w Pol­sce prze­zna­cza się naj­niż­szy z wszyst­kich kra­jów UE pro­cent docho­du naro­do­we­go na świad­cze­nia pro­ro­dzin­ne, stre­fa ubó­stwa wśród pol­skich dzie­ci jest naj­więk­sza ze wszyst­kich państw UE. Pro­wa­dzi to do zapa­ści demo­gra­ficz­nej Pol­ski, a w kon­se­kwen­cji do zała­ma­nia się sys­te­mu eme­ry­tal­ne­go. Trze­ba nie­zwłocz­nie zwie­lo­krot­nić świad­cze­nia rodzin­ne, zwłasz­cza dla rodzin wie­lo­dziet­nych.
+++ Trwa­jąc na modli­twie bła­gal­nej w inten­cji obro­ny życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia po natu­ral­ny kres, nie zapo­mi­na­my o modli­twie dzięk­czyn­nej za każ­de ura­to­wa­ne nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko, za wzrost w ska­li spo­łecz­nej sza­cun­ku do życia czło­wie­ka, za rosną­ce sze­re­gi obroń­ców życia.
+++ Dzię­ku­je­my Trój­je­dy­ne­mu Bogu: Bogu Ojcu, Syno­wi i Ducho­wi Świę­te­mu oraz Mat­ce Bożej, Mat­ce Kościo­ła i Kró­lo­wej Pol­ski za dar beaty­fi­ka­cji Jana Paw­ła II.
+++ Ape­lu­je­my do wszyst­kich naszych Roda­ków: uczyń­my naucza­nie Jana Paw­ła II naszym dro­go­wska­zem w budo­wa­niu cywi­li­za­cji życia i miło­ści.

W imie­niu piel­grzy­mów
Hali­na i Cze­sław Chy­tro­wie,
Paweł Wosic­ki,
Anto­ni Zię­ba