Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jan Paweł II

 fot. Przemysław Fiszer+++ Gło­si­my śmierć Two­ją Panie Jezu, wyzna­je­my Two­je zmar­twych­wsta­nie i ocze­ku­je­my Twe­go przyj­ścia w chwa­le. Sło­wa te zawie­ra­ją sam rdzeń tajem­ni­cy eucha­ry­stycz­nej. Odnaj­du­je­my w nich to, cze­go codzien­nie jeste­śmy świad­ka­mi i uczest­ni­ka­mi, gdy spra­wu­je­my i przyj­mu­je­my Eucha­ry­stię. Jezus doko­nu­je w wie­czer­ni­ku prze­isto­cze­nia. Mocą Jego słów, chleb – zacho­wu­jąc zewnętrz­ną postać chle­ba – sta­je się Cia­łem Chry­stu­sa, wino zaś – zacho­wu­jąc zewnętrz­ną postać wina – sta­je się Jego Krwią. Oto wiel­ka tajem­ni­ca wia­ry!