Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Droga – Prawda – Życie

Zmartwychwstanie w inicjale A(ngelus). Antyfonarz Zbigniewa Oleśnickiego, Kraków, po 1423, Archiwum Kapitulne na WaweluZmartwychwstanie Pańskie

+++ Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go, któ­ra koń­czy okres Wiel­kie­go Postu i zara­zem okres Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go, jest naj­więk­szym świę­tem chrze­ści­jań­stwa. Jest ona wspo­mnie­niem trium­fu Zba­wi­cie­la nad grze­chem i śmier­cią, jest dniem, w któ­rym wszyst­ko zaczę­ło się na nowo dla tych, któ­rzy uwie­rzy­li i zaufa­li Jezu­so­wi.
+++ Zgod­nie bowiem z opi­sem biblij­nym zawar­tym we wszyst­kich czte­rech Ewan­ge­liach,
+++ – u św. Mate­usza: “Po upły­wie sza­ba­tu, o świ­cie pierw­sze­go dnia tygo­dnia przy­szła Maria Mag­da­le­na i dru­ga Maria obej­rzeć grób” (Mt 28,1).
+++ – u św. Mar­ka: “Po upły­wie sza­ba­tu Maria Mag­da­le­na, Maria, mat­ka Jaku­ba, i Salo­me naku­pi­ły won­no­ści, żeby pójść nama­ścić Jezu­sa. Wcze­snym ran­kiem w pierw­szy dzień tygo­dnia przy­szły do gro­bu, gdy słoń­ce wze­szło” (Mk 16,1–2).
+++ – u św. Łuka­sza: “W pierw­szy dzień tygo­dnia poszły sko­ro świt do gro­bu, nio­sąc przy­go­to­wa­ne won­no­ści. Kamień od gro­bu zasta­ły odsu­nię­ty” (Łk 24,1–2).
+++ – i u św. Jana: “A pierw­sze­go dnia po sza­ba­cie, wcze­snym ran­kiem, gdy jesz­cze było ciem­no, Maria Mag­da­le­na uda­ła się do gro­bu i zoba­czy­ła kamień odsu­nię­ty od gro­bu” (J 20,1),
Zmar­twych­wsta­nie mia­ło miej­sce w pierw­szy dzień żydow­skie­go tygo­dnia, po zakoń­cze­niu sza­ba­tu, czy­li wła­śnie w naszą nie­dzie­lę. Chrze­ści­ja­nie od same­go począt­ku uzna­li ten dzień za począ­tek wszyst­kie­go – za począ­tek nowe­go stwo­rze­nia, nowe­go życia, począ­tek nowej ery, począ­tek Kościo­ła. W ten dzień – a raczej w noc poprze­dza­ją­cą pierw­szy dzień tygo­dnia – spra­wo­wa­li w pierw­szych wie­kach Eucha­ry­stię – Dzięk­czy­nie­nie. Od począt­ku Kościo­ła ten dzień, czy­li pamiąt­ka Zmar­twych­wsta­nia Zba­wi­cie­la był tym, w któ­rym udzie­la­no Chrztu św. i przyj­mo­wa­no do wspól­no­ty Ludu Boże­go nowych człon­ków. Zmar­twych­wsta­nie jest tym szcze­gól­nym świę­tem chrze­ści­jań­stwa, któ­re nie­sie w sobie o wie­le wię­cej rado­ści niż dzień Boże­go Naro­dze­nia. Boże Naro­dze­nie bowiem to począ­tek nasze­go Odku­pie­nia, to moment zstą­pie­nia Boga pośród ludzi. Wiel­ka­noc to zwień­cze­nie, dopeł­nie­nie dzie­ła Odku­pie­nia, to począ­tek nowe­go stwo­rze­nia, nowe­go nie­ba i nowej zie­mi. W tym dniu, w dniu swo­je­go Zmar­twych­wsta­nia Jezus mówi do nas: Oto otwar­łem dla was na nowo bra­my nie­ba, bra­my utra­co­ne­go raju, oto stwa­rzam was na nowo do życia w peł­ni, do życia nie­śmier­tel­ne­go, oto otwie­ram przed wami dro­gę powro­tu do Ojca, któ­ry daje życie wiecz­ne. Już nic nie stoi na prze­szko­dzie, już nic nie zagra­dza wam dostę­pu do wiecz­ne­go życia bez koń­ca… Nic poza jed­ną drob­ną spra­wą… nic nie zagra­dza mi dostę­pu do życia wiecz­ne­go poza moim upo­rem i pychą.
+++ Jeśli wie­rzysz, że Chry­stus zmar­twych­wstał i zgod­nie z tą wia­rą kształ­tu­jesz swo­je codzien­ne życie, to możesz być pew­ny two­je­go zmar­twych­wsta­nia i życia wiecz­ne­go.
+++ To jest naj­głęb­szy i naj­bar­dziej fun­da­men­tal­ny sens Nie­dzie­li Zmar­twych­wsta­nia – Nie­dzie­li Nowe­go Stwo­rze­nia, Nie­dzie­li Nowe­go Życia… “I otrze z ich oczu wszel­ką łzę, a śmier­ci już odtąd nie będzie. Ani żało­by, ni krzy­ku, ni tru­du już (odtąd) nie będzie, bo pierw­sze rze­czy prze­mi­nę­ły. I rzekł Zasia­da­ją­cy na tro­nie: Oto czy­nię wszyst­ko nowe” (Ap 21,4–5).

ks. Kazi­mierz Kubat SDS