Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dziewięć pierwszych miesięcy życia człowieka

[nggal­le­ry id=2]
Dzień 1. Życie czło­wie­ka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. W tej chwi­li zosta­ją okre­ślo­ne takie cechy dziec­ka, jak: płeć, kolor oczu, wło­sów i skó­ry, ten­den­cja do wyso­kie­go lub niskie­go wzro­stu, krzep­kie zdro­wie lub skłon­ność do pew­nych cho­rób.
Dzień 21. Zaczy­na bić ser­ce dziec­ka, kształ­tu­je się mózg.
Tydzień 6. Two­rzy się szkie­let dziec­ka. Funk­cjo­nu­ją już ner­ki, płu­ca, wątro­ba i ser­ce. Reje­stru­je się już fale elek­tro­ma­gne­tycz­ne wysy­ła­ne przez mózg czło­wie­ka. Tydzień 9. Dziec­ko odczu­wa ból już nie­mal całą powierzch­nią cia­ła. Reagu­je na ból jak doro­sły czło­wiek – odsu­wa się od źró­dła bólu, prze­su­wa w tył, gwał­tow­nie rusza ręka­mi i noga­mi, wykrzy­wia twarz.
Tydzień 10. Dzia­ła­ją wszyst­kie orga­ny. Ukształ­to­wa­ły się nóż­ki i rącz­ki. Na pal­cach rąk wykształ­ci­ły się linie papi­lar­ne. Dziec­ko reagu­je na bodź­ce zewnętrz­ne, odczu­wa ból. Dal­szy roz­wój pole­ga jedy­nie na dosko­na­le­niu pra­cy ist­nie­ją­cych już narzą­dów i wzro­ście czło­wie­ka.
Tydzień 12. Dziec­ko potra­fi pod­kur­czać nogi, obra­cać sto­py i pro­sto­wać pal­ce u nóg, zaci­skać piąst­kę, marsz­czyć brwi. Wyka­zu­je w swo­im zacho­wa­niu i budo­wie indy­wi­du­al­ne cechy; odczu­wa i reagu­je na sta­ny emo­cjo­nal­ne mat­ki. Funk­cjo­nu­ją już wszyst­kie narzą­dy: i tak np. wątro­ba wytwa­rza żółć, trzust­ka – insu­li­nę, a przy­sad­ka mózgo­wa – hor­mon wzro­stu. Dziec­ko osią­ga oko­ło 9 cm wzro­stu i 30 g wagi. Tydzień 16. Dziec­ko wyko­nu­je ok. 20 tysię­cy ruchów w cią­gu dnia, któ­re moż­na zakla­sy­fi­ko­wać do kil­ku­na­stu sche­ma­tów rucho­wych. Ser­ce prze­pom­po­wu­je dzien­nie ok. 30 litrów krwi. Dziec­ko jest już wraż­li­we na smak wód pło­do­wych. Im słod­sze wody, tym dziec­ko wol­niej je poły­ka, dokład­niej sma­ku­jąc, a jego ser­ce bije szyb­ciej.
Tydzień 17. Dziec­ko ćwi­czy ruchy ssą­ce warg.
Tydzień 20. Dziec­ko naby­wa umie­jęt­no­ści funk­cjo­no­wa­nia w dwóch sta­nach: czu­wa­nia i snu. Mat­ka może stwier­dzić, że dziec­ko śpi, ma czkaw­kę, kopie czy prze­cią­ga się po spa­niu.
Tydzień 24. Mię­dzy 70 tysią­ca­mi komó­rek tkan­ki mózgo­wej ist­nie­je 124 milio­ny połą­czeń. Oko­ło 50 proc. dzie­ci w tej fazie roz­wo­ju reagu­je na sil­ny dźwięk opóź­nio­ną reak­cją prze­stra­chu.
Tydzień 26. Przed­wcze­śnie uro­dzo­ne dziec­ko jest już w sta­nie prze­żyć. Reagu­je wzmo­żo­ny­mi rucha­mi na nagłe oświe­tle­nie brzu­cha mat­ki. Tydzień 40. Rodzi się dziec­ko – po 9 mie­sią­cach życia w łonie mat­ki, osią­gnąw­szy cię­żar cia­ła oko­ło 3500 g i wzrost oko­ło 54 cm.

opra­co­wa­ła dr nauk med. Józe­fa Desz­czo­wa
fot. A. Zachwie­ja