Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie lękajcie się!

Fotografia do artykułu - Źródło 18/2011+++Bło­go­sła­wio­ny Jan Paweł II był nie tyl­ko nie­stru­dzo­nym obroń­cą krzy­ża, Chry­stu­sa, ale jego prze­sła­nie niósł w naj­dal­sze zakąt­ki świa­ta. Swą papie­ską posłu­gę roz­po­czął wypo­wia­da­jąc pod­czas inau­gu­ra­cji pon­ty­fi­ka­tu 22 paź­dzier­ni­ka 1978 roku zna­mien­ne sło­wa, któ­re sta­ły się prze­sła­niem jego pon­ty­fi­ka­tu: „Nie lękaj­cie się! Otwórz­cie na oścież drzwi Chry­stu­so­wi”. Do tego wezwa­nia nawią­zał już w pierw­szej ency­kli­ce Redemp­tor homi­nis (Odku­pi­ciel czło­wie­ka, 1979). Stwier­dził w niej, że jedy­nym klu­czem do tajem­ni­cy czło­wie­ka jest Chry­stus. To On jest gwa­ran­cją wiel­kiej i nie­skoń­czo­nej war­to­ści czło­wie­ka, przy­wra­ca­jąc mu god­ność. Na stra­ży tej god­no­ści stoi Kościół, poma­ga­jąc odkry­wać czło­wie­ko­wi wol­ność i praw­dę.
+++Zawsze, cho­ciaż­by pod­czas swych 104 zagra­nicz­nych piel­grzy­mek, doma­gał się posza­no­wa­nia dla nauki Chry­stu­sa i dla krzy­ża. Na kra­kow­skich Bło­niach w 2002 roku prze­strze­gał: „Przed ludz­ko­ścią jawią się nowe per­spek­ty­wy roz­wo­ju, a rów­no­cze­śnie nowe zagro­że­nia. Czło­wiek nie­rzad­ko żyje tak, jak gdy­by Boga nie było. Uzur­pu­je sobie pra­wo Stwór­cy do inge­ro­wa­nia w tajem­ni­cę życia ludz­kie­go. Usi­łu­je decy­do­wać o jego zaist­nie­niu, wyzna­czać jego kształt przez mani­pu­la­cje gene­tycz­ne i w koń­cu okre­ślać gra­ni­cę śmier­ci.
+++Podob­nie jak w cza­sach komu­ni­zmu, współ­cze­sny świat odrzu­ca Chry­stu­sa, chce wyru­go­wać krzyż z prze­strze­ni publicz­nej. Jak­że bole­śnie doświad­czy­li tego wie­rzą­cy Pola­cy w minio­nym roku, gdy krzyż stał się obiek­tem świę­to­krad­czych bluź­nierstw ulicz­ne­go motło­chu. W takiej for­mie wal­czyć z krzy­żem nie odwa­ży­ły się nawet wła­dze PRL. Sce­ny, jakie roz­gry­wa­ły się w ser­cu War­sza­wy – przy bier­no­ści orga­nów porząd­ko­wych – przy­po­mi­na­ły jedy­nie anty­ka­to­lic­kie orgie pod­czas rewo­lu­cji fran­cu­skiej w zre­wol­to­wa­nej Hisz­pa­nii, czy bol­sze­wic­kiej Rosji.
+++Jed­no­cze­śnie – przy bier­no­ści pol­skie­go rzą­du – uda­ło się przed Try­bu­na­łem w Stras­bur­gu nie dopu­ścić do usu­nię­cia krzy­ża z insty­tu­cji publicz­nych w nie­któ­rych euro­pej­skich pań­stwach. Wal­ka z krzy­żem, z Chry­stu­sem trwa nie­ustan­nie, chrze­ści­ja­nie są naj­bar­dziej na świe­cie prze­śla­do­wa­ny­mi wyznaw­ca­mi reli­gii. Co roku wie­lu z nich odda­je życie za wiarę.Odrzucając Boże pra­wa i zasa­dy moral­ne, otwar­cie wystę­pu­je się prze­ciw rodzi­nie. Na wie­le spo­so­bów usi­łu­je się zagłu­szyć głos Boga w ludz­kich ser­cach, a Jego same­go uczy­nić wiel­kim nie­obec­nym w kul­tu­rze i spo­łecz­nej świa­do­mo­ści naro­dów. Tajem­ni­ca nie­pra­wo­ści wciąż wpi­su­je się w rze­czy­wi­stość świa­ta, w któ­rym żyje­my”. Obro­ną przed tą nie­pra­wo­ścią jest wier­ność Chry­stu­so­wi i trwa­nie przy krzy­żu, któ­re­go Pola­cy tyle razy bro­ni­li w swej histo­rii. I obro­ni­li…

js