Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie ustawajcie w modlitwie

fot. ks. R. Walczak+++Tak oto dobie­ga koń­ca moje piel­grzy­mo­wa­nie do Pol­ski, do Kra­ko­wa. Cie­szę się, że to zwień­cze­nie wizy­ty doko­nu­je się wła­śnie w Kal­wa­rii, u stóp Maryi. Raz jesz­cze pra­gnę zawie­rzyć Jej opie­ce was tutaj zgro­ma­dzo­nych, Kościół w Pol­sce i wszyst­kich roda­ków. Niech Jej miłość będzie obfi­tym źró­dłem łask dla nasze­go kra­ju i jego miesz­kań­ców.
+++Kie­dy nawie­dza­łem to sank­tu­arium w r. 1979, pro­si­łem, aby­ście się za mnie tu modli­li, za życia moje­go i po śmier­ci. Dziś dzię­ku­ję wam i wszyst­kim kal­wa­ryj­skim piel­grzy­mom za te modli­twy, za ducho­we wspar­cie, jakie­go nie­ustan­nie dozna­ję. I nadal pro­szę: nie usta­waj­cie w tej modli­twie – raz jesz­cze powta­rzam – za życia moje­go i po śmier­ci. Ja zaś, jak zawsze, będę odwza­jem­niał tę waszą życz­li­wość pole­ca­jąc wszyst­kich Miło­sier­ne­mu Chry­stu­so­wi i Jego Mat­ce.

Pozdro­wie­nie po Mszy św.
w sank­tu­ariumw Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej
z oka­zji jego 400-lecia,19 sierp­nia 2002 roku

+++ Kościół kato­lic­ki wyniósł do chwa­ły ołta­rzy Słu­gę Boże­go Jana Paw­ła II. Od 1 maja 2011 roku już jako bło­go­sła­wio­ny orę­du­je w „domu Ojca” za naszy­mi i świa­ta całe­go spra­wa­mi. Dla tych, któ­rzy byli świad­ka­mi życia Karo­la Woj­ty­ły – Jana Paw­ła II – był on darem. Jako Ojciec Świę­ty przy­by­wał do swej Ojczy­zny w ośmiu piel­grzym­kach (oraz dwóch krót­kich wizy­tach: na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży na Jasnej Górze oraz na Pod­be­ski­dzie). Pozo­sta­wił nie­zwy­kłe świa­dec­two życia i umie­ra­nia w odda­niu Chry­stu­so­wi oraz tysią­ce stron ency­klik, listów, homilii…Słowom, któ­re gło­sił, dawał zawsze oso­bi­ste świa­dec­two. Potwier­dzał to tak­że wła­snym cier­pie­niem, aż po swe ostat­nie ziem­skie dni. W cza­sie pon­ty­fi­ka­tu gło­sił to, cze­go nauczył go Jezus Chry­stus. Swe świa­dec­two prze­ka­zy­wał w spo­sób nie­po­rów­ny­wal­ny z nikim we współ­cze­snym świe­cie. Nie­zwy­kły auten­tyzm podą­ża­nia za Chry­stu­sem spo­wo­do­wał, że dla tak wie­lu Jan Paweł II stał się nie­kwe­stio­no­wa­nym auto­ry­te­tem. Radu­jąc się beaty­fi­ka­cją nasze­go Roda­ka, pra­gnie­my przy­po­mnieć nie­wiel­ki frag­ment jego naucza­nia. Wybra­li­śmy kil­ka fun­da­men­tal­nych spraw, któ­re podej­mo­wał w swym sło­wie: modli­twę, wier­ność Chry­stu­so­wi i Krzy­żo­wi, miłość do Ojczy­zny oraz obro­nę życia od poczę­cia po natu­ral­ną śmierć… Bło­go­sła­wio­ne­go Ojca Świę­te­go nie ma wśród nas od sze­ściu lat. Prze­czy­taj­my frag­men­ty jego tek­stów i odpo­wiedz­my sobie na pyta­nie: czy jeste­śmy wier­ni tym sło­wom, czy żyje­my zgod­nie z tym prze­sła­niem? Czy obec­no­ści wśród nas Jana Paw­ła II nie zre­du­ko­wa­li­śmy do pamiąt­ko­wych foto­gra­fii, jego por­tre­tów…? Od tego, jakiej udzie­li­my odpo­wie­dzi, zale­ży bowiem przy­szłość naszych dzie­ci, wnu­ków, poko­leń, któ­re przyj­dą po nas…

(tytu­ły frag­men­tów papie­skich
wystą­pień pocho­dzą od redak­cji)