Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nieść światło Chrystusa w życie społeczne

+++

fot. F. MrózApel Jasno­gór­ski
Jasna Góra, 4 czerw­ca 1979 roku

+++(…) Na krzy­żu swo­im Syn Boży doko­nał odku­pie­nia świa­ta. I poprzez tę tajem­ni­cę każ­dy krzyż, któ­ry dźwi­ga czło­wiek, nabie­ra nie­po­ję­tej po ludz­ku god­no­ści. Sta­je się zna­kiem zba­wie­nia dla tego, kto go dźwi­ga, a tak­że dla innych. „Dopeł­niam w moim cie­le, cze­go nie dosta­wa cier­pie­niom Chry­stu­sa” – napi­sał św. Paweł (por. Kol 1,24). I dla­te­go też łącząc się z wami wszyst­ki­mi, któ­rzy cier­pi­cie na całej pol­skiej zie­mi – gdzie­kol­wiek: po domach, po szpi­ta­lach, kli­ni­kach, przy­chod­niach, sana­to­riach, wszę­dzie gdzie­kol­wiek jeste­ście, pro­szę was: czyń­cie zba­wien­ny poży­tek z krzy­ża, któ­ry stał się szcze­gól­nym udzia­łem każ­de­go z was. Pro­szę dla was o łaskę świa­tła, o łaskę mocy ducha w cier­pie­niu, aby­ście nie upa­dli w ser­cu, aby­ście sami widzie­li sens cier­pie­nia, a tak­że dru­gich swą modli­twą i swą ofia­rą dźwi­ga­li. Nie zapo­mi­naj­cie też o mnie, nie zapo­mi­naj­cie o całym Koście­le, o całej spra­wie Ewan­ge­lii i poko­ju, któ­rej słu­żę z woli Chry­stu­sa. Bądź­cie, wy, sła­bi i po ludz­ku bez­sil­ni, źró­dłem siły wasze­go bra­ta i wasze­go ojca, któ­ry trwa przy was modli­twą i ser­cem. (…)


Frag­ment homi­lii
Legni­ca, 2 czerw­ca 1997 roku

+++(…) Bra­cia i sio­stry! Dziś, gdy cele­bru­je­my Eucha­ry­stię, i dla nas sta­je się jasne, że jeste­śmy wezwa­ni, by żyć tym samym życiem i tym samym Duchem. Jest wiel­kim zada­niem nasze­go poko­le­nia, wszyst­kich chrze­ści­jan tego cza­su, nieść świa­tło Chry­stu­sa w życie spo­łecz­ne. Nieść je na „współ­cze­sne are­opa­gi”, ogrom­ne obsza­ry dzi­siej­szej cywi­li­za­cji i kul­tu­ry, poli­ty­ki i eko­no­mii. Wia­ra nie może być prze­ży­wa­na tyl­ko we wnę­trzu ludz­kie­go ducha. Ona musi znaj­do­wać swój wyraz zewnętrz­ny w życiu spo­łecz­nym. „Kto nie miłu­je bra­ta swe­go, któ­re­go widzi, nie może miło­wać Boga, któ­re­go nie widzi. Takie zaś mamy od Nie­go przy­ka­za­nie, aby ten, kto miłu­je Boga, miło­wał też i bra­ta swe­go” (1 J 4,20–21). To jest wiel­kie zada­nie, jakie sta­je przed nami, ludź­mi wia­ry. (…)


sło­wo na zakoń­cze­nie Mszy św.,
Kiel­ce, 3 czerw­ca 1991 roku

+++(…) Dzię­ku­ję Bożej Opatrz­no­ści, że mogłem spra­wo­wać Eucha­ry­stię tu, na zie­mi Świę­te­go Krzy­ża. Na tę zie­mię chrze­ści­jań­stwo przy­szło bar­dzo wcze­śnie. W pra­sta­rej Wiśli­cy ksią­żę Wiślan przy­jął chrzest już w IX w. Ta zie­mia zosta­ła zaszczy­co­na reli­kwią Krzy­ża Chry­stu­so­we­go już za cza­sów Bole­sła­wa Chro­bre­go. Krzyż jest wam dro­gi. O ten krzyż wal­czy­li­ście przez lata. Czy­ni­li­ście wszyst­ko, aby był on obec­ny w waszych domach, szko­łach i zakła­dach pra­cy, aby był obec­ny przede wszyst­kim w waszych ser­cach. Jako hasło spo­tka­nia z papie­żem wybra­li­ście sło­wa: „W krzy­żu miło­ści nauka”. Patrząc na krzyż i kon­tem­plu­jąc go, uczmy się miło­ści – tej spo­łecz­nej, tej rodzin­nej i tej mał­żeń­skiej. (…)