Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ojciec Święty Jan Paweł II Uratował miliony istnień ludzkich i sumień ludzkich w Polsce, a ile na całym świecie…

+++Okno życiaKs. Karol Woj­ty­ła od same­go począt­ku swej posłu­gi kapłań­skiej bar­dzo aktyw­nie zaan­ga­żo­wał się w dzie­ło obro­ny życia czło­wie­ka, w dusz­pa­ster­stwo rodzin.
+++Już jako wika­ry para­fii pw. św. Flo­ria­na w Kra­ko­wie, dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki, uczył sza­cun­ku do życia poczę­tych dzie­ci, przy­go­to­wy­wał mło­dzież do sakra­men­tu mał­żeń­stwa. W 1957 r. jako wykła­dow­ca Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go pro­wa­dził wykład mono­gra­ficz­ny „Miłość i odpo­wie­dzial­ność”.
+++Jako biskup pomoc­ni­czy w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej szcze­gól­ną tro­ską dusz­pa­ster­ską ota­czał pra­cow­ni­ków Służ­by Zdro­wia: pie­lę­gniar­ki i leka­rzy.
+++W 1960 roku zor­ga­ni­zo­wał Insty­tut Rodzi­ny, któ­ry kształ­ci dorad­ców życia rodzin­ne­go, obroń­ców życia czło­wie­ka, nauczy­cie­li natu­ral­ne­go pla­no­wa­nia rodzi­ny.
W maju 1974 roku jako kar­dy­nał, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski, wydał „Ode­zwę do wier­nych Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej w obro­nie życia nie­na­ro­dzo­nych”. Czy­ta­my w niej m.in.:
Ratuj­my każ­de poczę­te dziec­ko!
Oświad­czam, że zapew­nia­my natych­mia­sto­wą pomoc wszyst­kim potrze­bu­ją­cym pomo­cy, gwa­ran­tu­jąc dys­kre­cję. Infor­ma­cji udzie­la­ją porad­nie mał­żeń­skie przy kościo­łach, szcze­gól­nie przy Koście­le Mariac­kim w Kra­ko­wie, i Wydział Dusz­pa­ster­stwa Rodzin w Kurii.
Wzy­wam, a zara­zem gorą­co pro­szę leka­rzy i pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia o rato­wa­nie życia poczę­tych dzie­ci zgod­nie ze swo­im powo­ła­niem, przy­się­gą i sumie­niem chrze­ści­jań­skim.
+++Wszyst­kich naj­go­rę­cej wzy­wam do współ­pra­cy w dzie­le rato­wa­nia poczę­tych dzie­ci, do udzie­la­nia pomo­cy mate­rial­nej i do two­rze­nia zdro­wej atmos­fe­ry. Każ­da mat­ka od chwi­li poczę­cia dziec­ka win­na być oto­czo­na życz­li­wo­ścią wszyst­kich, a zwłasz­cza star­sze­go poko­le­nia z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia.
Z ini­cja­ty­wy ks. kard. K. Woj­ty­ły powstał w Kra­ko­wie pierw­szy w Pol­sce Dom Samot­nej Mat­ki pro­wa­dzo­ny przez Sio­stry Naza­re­tan­ki, w któ­rym każ­da kobie­ta w sta­nie bło­go­sła­wio­nym mogła zna­leźć peł­ną opie­kę. Dzi­siaj w Pol­sce jest 40 domów samot­nej mat­ki pro­wa­dzo­nych przez Kościół Kato­lic­ki. Dzię­ki nim ura­to­wa­no życie tysiąc­om nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci i ura­to­wa­no mat­ki przed popeł­nie­niem strasz­li­we­go czy­nu.
To w domu samot­nej mat­ki w Kra­ko­wie, zało­żo­nym przez ks. kard. K. Woj­ty­łę, jego współ­pra­cow­ni­cy w dzie­le obro­ny życia zor­ga­ni­zo­wa­li pierw­sze w Pol­sce tzw. „Okno Życia”, w któ­rym mat­ki, któ­re uro­dzi­ły dzie­ci, a nie mogą ich wycho­wać, pozo­sta­wia­ją je w bez­piecz­nych warun­kach, a sio­stry prze­ka­zu­ją je do adop­cji. Dzi­siaj takich „Okien Życia” w całej Pol­sce jest 41 (adre­sy domów samot­nej mat­ki i Okien Życia poda­ne są m.in. na stro­nie www.pro-life.pl w zakład­ce: pomoc).
Papież Jan Paweł II
+++Wybór Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go na Sto­li­cę Pio­tro­wą spo­wo­do­wał wiel­ką akty­wi­za­cję obroń­ców życia czło­wie­ka w Pol­sce i na całym świe­cie.
Od pierw­szych dni swe­go pon­ty­fi­ka­tu Jan Paweł II ape­lo­wał o sza­cu­nek dla życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia po natu­ral­ny kres. W cza­sie wszyst­kich piel­grzy­mek apo­stol­skich: od Mek­sy­ku, przez Pol­skę, USA czy Fran­cję bro­nił świę­to­ści życia ludz­kie­go. Ta wiel­ka tro­ska o życie czło­wie­ka szcze­gól­ny wyraz zna­la­zła w papie­skich doku­men­tach, takich jak: adhor­ta­cja apo­stol­ska „Fami­lia­ris con­sor­tio”, „List do rodzin” i ency­kli­ka „Evan­ge­lium vitae”. To Jan Paweł II powo­łał Papie­ską Aka­de­mię „Pro Vita”, do udzia­łu w któ­rej zapro­sił obroń­ców życia czło­wie­ka z całe­go świa­ta.
Od wie­lu lat wśród obroń­ców życia czło­wie­ka na całym świe­cie Jan Paweł II jest uzna­wa­ny za naj­więk­sze­go budow­ni­cze­go cywi­li­za­cji życia. Jego naucza­nie, nie­zwy­kła deter­mi­na­cja sta­no­wią inspi­ra­cję dla tysię­cy mło­dych i „sta­rych” obroń­ców życia na całym glo­bie. Z naucza­nia Jana Paw­ła II zro­dzi­ły się w Pol­sce dwie ini­cja­ty­wy modli­tew­ne w obro­nie życia czło­wie­ka, któ­re przy­no­szą obfi­te owo­ce:

– Kru­cja­ta Modli­twy w Obro­nie Poczę­tych Dzie­ci,
– World Pray­er for Life.

Zachę­ca­my do włą­cze­nia się w te dzie­ła modli­tew­ne.

Anto­ni Zię­ba