Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ojciec Święty Jan Paweł II w obronie życia człowieka

Jan Paweł IIBro­nić życia i umac­niać je, czcić je i kochać – oto zada­nie, któ­re Bóg powie­rza każ­de­mu czło­wie­ko­wi…

(Evan­ge­lium vitae)

Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka modli­twa za życie, prze­ni­ka­ją­ca cały świat.

(Evan­ge­lium vitae)

+++I życzę, i modlę się o to sta­le, aże­by rodzi­na pol­ska dawa­ła życie, żeby była wier­na świę­te­mu pra­wu życia. Jeśli się naru­szy pra­wo czło­wie­ka do życia w tym momen­cie, w któ­rym poczy­na się on jako czło­wiek pod ser­cem mat­ki, godzi się pośred­nio w cały ład moral­ny, któ­ry słu­ży zabez­pie­cze­niu nie­na­ru­szal­nych dóbr czło­wie­ka. Życie jest pierw­szym wśród tych dóbr. Kościół bro­ni pra­wa do życia nie tyl­ko z uwa­gi na maje­stat Stwór­cy, któ­ry jest tego życia pierw­szym Daw­cą, ale rów­no­cze­śnie ze wzglę­du na pod­sta­wo­we dobro czło­wie­ka.

(Nowy Targ, 8.06.1979 r.)

+++Walcz­cie, aby każ­de­mu czło­wie­ko­wi przy­zna­no pra­wo do naro­dze­nia się… Nie znie­chę­caj­cie się trud­no­ścia­mi, sprze­ci­wa­mi czy nie­po­wo­dze­nia­mi, jakie może­cie spo­tkać na tej dro­dze. Cho­dzi o czło­wie­ka i nie moż­na w tej sytu­acji zamy­kać się w bier­nej rezy­gna­cji. Jako Namiest­nik Chry­stu­sa, Wcie­lo­ne­go Sło­wa Boże­go, mówię Wam: pokła­daj­cie wia­rę w Bogu, Stwo­rzy­cie­lu i Ojcu każ­dej ludz­kiej isto­ty. Ufaj­cie też czło­wie­ko­wi, stwo­rzo­ne­mu na obraz i podo­bień­stwo Boże i powo­ła­ne­mu, by być dziec­kiem Bożym. W Chry­stu­sie Zmar­łym i Zmar­twych­wsta­łym spra­wa czło­wie­ka otrzy­ma­ła już swój osta­tecz­ny wyrok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!

(Rzym, 26.02.1979 r.)

+++Czło­wie­kiem jest rów­nież nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko: co wię­cej, Chry­stus w spo­sób uprzy­wi­le­jo­wa­ny utoż­sa­mia się z naj­mniej­szy­mi; jak więc moż­na nie widzieć szcze­gól­nej Jego obec­no­ści w isto­cie jesz­cze nie naro­dzo­nej, spo­śród wszyst­kich istot praw­dzi­wie naj­mniej­szej, naj­słab­szej, pozba­wio­nej jakie­go­kol­wiek środ­ka obro­ny, nawet gło­su, któ­ra nie może pro­te­sto­wać prze­ciw cio­som godzą­cym w jej naj­bar­dziej pod­sta­wo­we pra­wa.

(Rzym, 28.01.1980 r.)

+++Sto­su­nek do daru życia jest wykład­ni­kiem i pod­sta­wo­wym spraw­dzia­nem auten­tycz­ne­go sto­sun­ku czło­wie­ka do Boga i do czło­wie­ka, czy­li wykład­ni­kiem i spraw­dzia­nem auten­tycz­nej reli­gij­no­ści i moral­no­ści.

(Czę­sto­cho­wa, 19.06.1983 r.)