Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Polsko, umiej być wdzięczna!

+++fot. G. Gałązka„Ojczy­zno moja kocha­na, Pol­sko, (…) Bóg Cię wywyż­sza i wyszcze­gól­nia, ale umiej być wdzięcz­na!” (Dzien­ni­czek, 1038). Tymi sło­wa­mi z Dzien­nicz­ka Sio­stry Fau­sty­ny pra­gnę was poże­gnać, dro­dzy bra­cia i sio­stry, moi roda­cy! (…) Obej­mu­ję spoj­rze­niem duszy całą Ojczy­znę. Radu­ję się z osią­gnięć, dobrych zamie­rzeń, twór­czych ini­cja­tyw. Z pew­nym nie­po­ko­jem mówi­łem o trud­no­ściach i kosz­tach prze­mian, któ­re bole­śnie obcią­ża­ją naj­uboż­szych i naj­słab­szych, bez­ro­bot­nych, bez­dom­nych i tych, któ­rym przy­cho­dzi żyć w coraz skrom­niej­szych warun­kach i w nie­pew­no­ści jutra. Odjeż­dża­jąc, te trud­ne spra­wy Ojczy­zny chcę pole­cić Bożej Opatrz­no­ści i zachę­cić wszyst­kich odpo­wie­dzial­nych za stan pań­stwa do tro­ski o dobro Rze­czy­po­spo­li­tej i jej oby­wa­te­li. Niech zapa­nu­je duch miło­sier­dzia, brat­niej soli­dar­no­ści, zgo­dy i współ­pra­cy oraz auten­tycz­nej tro­ski o dobro naszej Ojczy­zny. Mam nadzie­ję, że pie­lę­gnu­jąc te war­to­ści, spo­łe­czeń­stwo pol­skie, któ­re od wie­ków przy­na­le­ży do Euro­py, znaj­dzie wła­ści­we sobie miej­sce w struk­tu­rach Wspól­no­ty Euro­pej­skiej. I nie tyl­ko nie zatra­ci wła­snej toż­sa­mo­ści, ale wzbo­ga­ci swo­ją tra­dy­cję, ten kon­ty­nent i cały świat…

Frag­ment ostat­nie­go,
poże­gnal­ne­go prze­mó­wie­nia­na lot­ni­sku w Kra­ko­wie-Bali­cach,
19 sierp­nia 2002 roku