Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pomóż ocalić życie bezbronnemu! Także Ty możesz uratować życie dziecka! Pomóż ocalić sumienie ojca, matki… lekarza!

+++Nóżki dziecka ok. 7 tygodni od poczęcia„Waszym posłan­nic­twem jest zabez­pie­cze­nie w jutrzej­szym świe­cie obec­no­ści takich war­to­ści, jak peł­na wol­ność reli­gij­na, posza­no­wa­nie oso­bo­we­go wymia­ru roz­wo­ju, ochro­na pra­wa czło­wie­ka do życia począw­szy od momen­tu poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci, tro­ska o roz­wój i umoc­nie­nie rodzi­ny” – ape­lo­wał 15 sierp­nia 1991 roku na Jasnej Górze Ojciec Świę­ty Jan Paweł II.
+++Twarz dziecka ok. 4 miesiące od poczęciaObro­na życia czło­wie­ka od momen­tu poczę­cia po natu­ral­ny kres jest obo­wiąz­kiem każ­de­go czło­wie­ka wie­rzą­ce­go czy nie­wie­rzą­ce­go – ale jest też spe­cjal­nym zada­niem każ­de­go kato­li­ka – Pola­ka. W dzie­le tym potrzeb­na jest ufna, wytrwa­ła modli­twa, apo­stol­stwo reali­zo­wa­ne w rodzi­nie, sąsiedz­twie, śro­do­wi­sku pra­cy.
+++Potrzeb­na jest tak­że kon­kret­na pomoc samot­nym mat­kom, rodzi­nom wie­lo­dziet­nym.
+++Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Czło­wie­ka (orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go, numer reje­stru KRS 0000140437) od 1999 r. pro­wa­dzi sze­ro­ką dzia­łal­ność w obro­nie życia dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Poprzez spo­łecz­ne akcje edu­ka­cyj­ne, opra­co­wy­wa­nie i bez­płat­ne roz­pro­wa­dza­nie ulo­tek, pla­ka­tów oraz bro­szur uka­zu­ją­cych roz­wój czło­wie­ka przed naro­dze­niem, uczy sza­cun­ku do życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Od 2004 r. tak­że poma­ga finan­so­wo mat­kom samot­nie wycho­wu­ją­cym dzie­ci oraz ubo­gim rodzi­nom.
+++W związ­ku z par­la­men­tar­ną deba­tą nt. pro­ce­du­ry in vitro Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Czło­wie­ka przy­go­to­wa­ło spe­cjal­ną ośmio­stro­ni­co­wą bro­szu­rę infor­ma­cyj­ną, któ­ra po wydru­ko­wa­niu zosta­ła roz­pro­wa­dzo­na już w nakła­dzie ponad 2 milio­nów egzem­pla­rzy.
+++Dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia cie­szy się uzna­niem hie­rar­chów Kościo­ła kato­lic­kie­go. Pobło­go­sła­wio­na zosta­ła m.in.: przez ks. kard. Józe­fa Glem­pa, Pry­ma­sa Pol­ski i ks. kard. Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go.
+++Nasze Sto­wa­rzy­sze­nie nie otrzy­mu­je żad­nych dota­cji z budże­tu pań­stwa czy fun­du­szy Unii Euro­pej­skiej. Dzia­ła­my tyl­ko w opar­ciu o „dary ser­ca” osób, któ­re pra­gną rato­wać życie czło­wie­ka; osób, któ­re czu­ją się zobo­wią­za­ne do reali­za­cji Jasno­gór­skich Ślu­bów Naro­du Pol­skie­go i któ­re chcą wpro­wa­dzać w życie ape­le i naucza­nie bł. Jana Paw­ła II. Pro­szę więc o „dary ser­ca”. Gdy­by każ­dy z Czy­tel­ni­ków ofia­ro­wał na ten szla­chet­ny cel 20–30 zł, to mogli­by­śmy zin­ten­sy­fi­ko­wać naszą dzia­łal­ność. Pro­szę ser­decz­nie w imie­niu tych, któ­rzy nie mogą się bro­nić – nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci.
+++Dary moż­na wpła­cić tak­że za pośred­nic­twem Inter­ne­tu:
www.pro-life.pl/dary_serca
+++Zachęć tak­że swo­ich zna­jo­mych do wspar­cia naszej dzia­łal­no­ści! Pomóż nam poma­gać innym! Z góry ser­decz­nie dzię­ku­ję.
dr inż. Anto­ni Zię­ba, pre­zes PSOŻC