Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Włącz się w modlitwę w intencji obrony życia człowieka

Pro­gram Kru­cja­ty Modli­twy w Obro­nie Poczę­tych Dzie­ci:
+++W roku 31-lecia naszej Kru­cja­ty, w duchu wdzięcz­no­ści za ogrom Łask udzie­lo­nych dzie­łu obro­ny życia czło­wie­ka, ufni w Wszech­moc Trój­je­dy­ne­go Boga i prze­moż­ne wsta­wien­nic­two Mat­ki Bożej, pro­po­nu­je­my wspól­ną modli­twę w nastę­pu­ją­cych inten­cjach: – dzięk­czyn­nej: za wiel­kie dobro, jakie­go doświad­czy­li­śmy, a w szcze­gól­no­ści za: ura­to­wa­nie dzie­ci, ura­to­wa­nie sumień matek i ojców oraz pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia; za wpro­wa­dze­nie usta­wo­daw­stwa chro­nią­ce­go życie nie­na­ro­dzo­nych– bła­gal­nej: o dal­szy wzrost sza­cun­ku wobec życia czło­wie­ka nie­na­ro­dzo­ne­go, cho­re­go, w pode­szłym wie­ku– bła­gal­nej: o wpro­wa­dze­nie do Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej praw­nej ochro­ny życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Uczest­nik Kru­cja­ty zobo­wią­zu­je się modlić przez jeden rok w powyż­szych inten­cjach: – codzien­nie odma­wia­jąc wybra­ną przez sie­bie modli­twę, np. Lita­nię do Mat­ki Bożej, dzie­sią­tek Różań­ca Świę­te­go; – uczest­ni­cząc, raz w mie­sią­cu, w dzień powsze­dni we Mszy świę­tej z przy­ję­ciem Komu­nii Świę­tej. Cho­rzy, oso­by w pode­szłym wie­ku, któ­re nie mogą uczest­ni­czyć we Mszy św., pro­szo­ne są o ofia­ro­wa­nie dnia cier­pie­nia w inten­cji obro­ny życia. Orga­ni­za­to­rzy Kru­cja­ty zgło­szo­nym uczest­ni­kom będą prze­sy­łać mie­sięcz­ne, szcze­gó­ło­we inten­cje (dru­ko­wać je będzie pra­sa kato­lic­ka; poda­wa­ne będą na naszej stro­nie inter­ne­to­wej: www.krucjata.org). Ser­decz­nie zachę­ca­my do pod­ję­cia tej modli­twy.
+++W imie­niu orga­ni­za­to­rów: ks. Sta­ni­sław Maślan­ka – asy­stent kościel­ny Kru­cja­ty, dr inż. Adam Kisiel, dr Beata Trzcińska,dr inż. Anto­ni Zię­ba
Adres:
++++++Kru­cja­ta Modli­twy w Obro­nie Poczę­tych Dzie­ci
++++++ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków,
++++++tel./faks: 12 421 08 43
++++++e-mail: modlitwa@krucjata.org
++++++http://krucjata.org
World Pray­er for Life
Świa­to­wa Kru­cja­ta Modli­twyw inten­cji obro­ny życia czło­wie­ka
+++Świa­do­mi ogro­mu zła, jakie­go doko­na­no w świe­cie – milio­nów zama­chów na życie czło­wie­ka: abor­cji, euta­na­zji, mani­pu­la­cji gene­tycz­nych; dostrze­ga­jąc róż­no­ra­kie współ­cze­sne zagro­że­nia życia czło­wie­ka; ufa­jąc moc­no w Miło­sier­dzie i Wszech­moc Trój­je­dy­ne­go Boga: Boga-Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go oraz potęż­ne orę­dow­nic­two Naj­święt­szej Maryi Pan­ny; roz­po­czę­li­śmy 13 paź­dzier­ni­ka 2007 roku, w dzie­więć­dzie­sią­tą rocz­ni­cę Obja­wień Fatim­skich, w Świa­to­wym Cen­trum Kul­tu Miło­sier­dzia Boże­go w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach sta­łą modli­twę w inten­cjach: – prze­bła­ga­nia Miło­sier­ne­go Boga za odrzu­co­ny dar życia, – wzro­stu sza­cun­ku dla życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia aż po natu­ral­ny kres, – zapew­nie­nia w usta­wo­daw­stwach wszyst­kich kra­jów bez­wa­run­ko­we­go pra­wa do życia każ­de­mu czło­wie­ko­wi od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Naszy­mi codzien­ny­mi modli­twa­mi będą: dzie­sią­tek Różań­ca Świę­te­go oraz Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go. Modli­twę wspie­rać będzie­my – w mia­rę moż­li­wo­ści – czy­na­mi miło­sier­dzia i apo­stol­stwem na rzecz obro­ny życia. Ape­lu­je­my do wszyst­kich ludzi dobrej woli o włą­cza­nie się w to dzie­ło modli­tew­ne oraz pro­pa­go­wa­nie go w swo­ich śro­do­wi­skach, tak­że za gra­ni­cą Pol­ski. Niech ta modli­twa będzie naszą odpo­wie­dzią na sło­wa Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II zapi­sa­ne w ency­kli­ce Evan­ge­lium vitae: „Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka modli­twa za życie, prze­ni­ka­ją­ca cały świat” (EV, nr 100). Nie wyzna­cza­my żad­nych ram cza­so­wych dla uczest­ni­ków tej modli­twy; niech każ­dy obroń­ca życia sam roz­trop­nie zde­cy­du­je, jak dłu­go pra­gnie uczest­ni­czyć w tym modli­tew­nym dzie­le.