Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Włącz się w modlitwę w intencji obrony życia człowieka

Program Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci:
+++W roku 31-lecia naszej Krucjaty, w duchu wdzięczności za ogrom Łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka, ufni w Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne wstawiennictwo Matki Bożej, proponujemy wspólną modlitwę w następujących intencjach: – dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowanie dzieci, uratowanie sumień matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych– błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku– błagalnej: o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się modlić przez jeden rok w powyższych intencjach: – codziennie odmawiając wybraną przez siebie modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek Różańca Świętego; – uczestnicząc, raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy świętej z przyjęciem Komunii Świętej. Chorzy, osoby w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św., proszone są o ofiarowanie dnia cierpienia w intencji obrony życia. Organizatorzy Krucjaty zgłoszonym uczestnikom będą przesyłać miesięczne, szczegółowe intencje (drukować je będzie prasa katolicka; podawane będą na naszej stronie internetowej: www.krucjata.org). Serdecznie zachęcamy do podjęcia tej modlitwy.
+++W imieniu organizatorów: ks. Stanisław Maślanka – asystent kościelny Krucjaty, dr inż. Adam Kisiel, dr Beata Trzcińska,dr inż. Antoni Zięba
Adres:
++++++Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
++++++ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków,
++++++tel./faks: 12 421 08 43
++++++e-mail: modlitwa@krucjata.org
++++++http://krucjata.org
World Prayer for Life
Światowa Krucjata Modlitwyw intencji obrony życia człowieka
+++Świadomi ogromu zła, jakiego dokonano w świecie – milionów zamachów na życie człowieka: aborcji, eutanazji, manipulacji genetycznych; dostrzegając różnorakie współczesne zagrożenia życia człowieka; ufając mocno w Miłosierdzie i Wszechmoc Trójjedynego Boga: Boga-Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz potężne orędownictwo Najświętszej Maryi Panny; rozpoczęliśmy 13 października 2007 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę Objawień Fatimskich, w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach stałą modlitwę w intencjach: – przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia, – wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres, – zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci. Naszymi codziennymi modlitwami będą: dziesiątek Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę wspierać będziemy – w miarę możliwości – czynami miłosierdzia i apostolstwem na rzecz obrony życia. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło modlitewne oraz propagowanie go w swoich środowiskach, także za granicą Polski. Niech ta modlitwa będzie naszą odpowiedzią na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II zapisane w encyklice Evangelium vitae: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat” (EV, nr 100). Nie wyznaczamy żadnych ram czasowych dla uczestników tej modlitwy; niech każdy obrońca życia sam roztropnie zdecyduje, jak długo pragnie uczestniczyć w tym modlitewnym dziele.