Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Miejsca kultu

Dwieście milionów pątników rocznie

+++ Z dr. Fran­cisz­kiem Mro­zem – wykła­dow­cą Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go i Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie oraz Pod­ha­lań­skiej Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Zawo­do­wej w Nowym Tar­gu, roz­ma­wia Mał­go­rza­ta Pabis
+++ fot. M. Pabis– W śre­dnio­wie­czu ludzie piel­grzy­mo­wa­li do trzech miejsc – Zie­mi Świę­tej, Rzy­mu i San­tia­go de Com­po­ste­la. Jak to piel­grzy­mo­wa­nie wyglą­da obec­nie?
+++ – Od wie­lu lat obser­wu­je się sta­ły roz­wój ruchu piel­grzym­ko­we­go do tysię­cy chrze­ści­jań­skich sank­tu­ariów roz­sia­nych po całym świe­cie. Pomi­mo iż żyje­my w coraz bar­dziej zse­ku­la­ry­zo­wa­nym świe­cie, pomi­mo wal­ki wie­lu śro­do­wisk z Kościo­łem, z każ­dym rokiem wzra­sta licz­ba piel­grzy­mów w naj­więk­szych sank­tu­ariach świa­ta. Coraz więk­szą licz­bę zwo­len­ni­ków zdo­by­wa sobie tak­że tury­sty­ka reli­gij­na. Do trzech naj­waż­niej­szych w śre­dnio­wie­czu ośrod­ków piel­grzym­ko­wych: Zie­mi Świę­tej, Rzy­mu i San­tia­go de Com­po­ste­la, w cią­gu wie­ków dołą­czy­ły nowe sank­tu­aria zwią­za­ne zarów­no z kul­tem maryj­nym, jak i obja­wie­nia­mi Naj­święt­szej Maryi Pan­ny (m.in. Guada­lu­pe w Mek­sy­ku, Paryż, La Salet­te i Lour­des we Fran­cji, Fati­ma w Por­tu­ga­lii, Knock w Irlan­dii, Szy­dłów na Litwie, Gie­trz­wałd w Pol­sce), jak rów­nież sank­tu­aria Męki Pań­skiej i Boże­go Miło­sier­dzia oraz sank­tu­aria świę­tych i bło­go­sła­wio­nych (np. Asyż, Padwa, Tours, Bari, Mon­te Sant’Angelo, San Gio­van­ni Roton­do). Sza­cu­je się, że tyl­ko do sank­tu­ariów o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym i kra­jo­wym na świe­cie piel­grzy­mu­je w ostat­nim dzie­się­cio­le­ciu ponad 200 milio­nów pąt­ni­ków rocz­nie. Bada­cze zagad­nie­nia są zgod­ni, że do oży­wie­nia ruchu piel­grzym­ko­we­go do chrze­ści­jań­skich sank­tu­ariów na świe­cie przy­czy­nił się bło­go­sła­wio­ny Jan Paweł II. War­to przy­po­mnieć, że Papież-Polak odbył 104 piel­grzym­ki zagra­nicz­ne, pod­czas któ­rych odwie­dził 135 kra­jów i oko­ło 900 miej­sco­wo­ści, a w nich dzie­siąt­ki sank­tu­ariów.
+++ – Czy wier­ni mają jakieś ulu­bio­ne przez sie­bie sank­tu­aria?
+++ – Myślę, że każ­dy z nas ma swo­je ulu­bio­ne sank­tu­arium, do któ­re­go piel­grzy­mu­je ze szcze­gól­ną rado­ścią. Z regu­ły nie jest to naj­więk­sze sank­tu­arium w regio­nie, ale małe, lokal­ne, z łaska­mi sły­ną­cym obra­zem Mat­ki Bożej lub Ukrzy­żo­wa­ne­go Chry­stu­sa. Pamię­tam, że dzie­sięć lat temu, odwie­dza­jąc nie­wiel­ką kapli­cę z łaska­mi sły­ną­cą figu­rą Chry­stu­sa Fra­so­bli­we­go na Strzy­gań­cu we wsi Brze­zna, zapy­ta­łem jed­ną z miej­sco­wych kobiet, jakie zna­cze­nie ma w jej życiu ta świą­ty­nia. Usły­sza­łem odpo­wiedź: „ten mały kościół jest dla mnie naj­waż­niej­szym sank­tu­arium na świe­cie. Tu przy­cho­dzę od małe­go dziec­ka. Przy­cho­dzę, aby powie­rzyć Cier­pią­ce­mu i Miło­sier­ne­mu Chry­stu­so­wi swo­je tro­ski i zmar­twie­nia. Wiem, że On popa­trzy, zro­zu­mie i wysłu­cha”.
– Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI rów­nież zachę­ca do piel­grzy­mo­wa­nia. Dla­cze­go ludzie dziś podej­mu­ją trud piel­grzy­mo­wa­nia?
– Piel­grzym­ka to czas wyjąt­ko­wy, to czas, któ­ry sprzy­ja roz­mo­wie z Bogiem – przy­spo­sa­bia do spo­tka­nia ze Stwór­cą. Wie­le osób wybie­ra się na piel­grzy­mi szlak, aby, z dala od codzien­ne­go zgieł­ku i zabie­ga­nia, doko­nać pew­nej reflek­sji nad dotych­cza­so­wym życiem, aby roz­po­cząć prze­mia­nę na dobre. Sprzy­ja temu zarów­no modli­twa, cisza i pięk­no przy­ro­dy, jak i roz­mo­wa z kapła­nem, bra­tem zakon­nym, czy sio­strą zakon­ną.
+++ – Bar­dziej popu­lar­ne są dziś sank­tu­aria maryj­ne czy Męki Pań­skiej?
+++ – Obec­nie w Pol­sce reje­stru­je się ponad 800 ośrod­ków piel­grzym­ko­wych. Wśród nich zde­cy­do­wa­nie domi­nu­ją sank­tu­aria maryj­ne (ponad 550 ośrod­ków – 70% ogó­łu), z któ­rych w ponad 220 znaj­du­ją się koro­no­wa­ne na pra­wie papie­skim wize­run­ki Mat­ki Bożej. Sank­tu­ariów poświę­co­nych Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi, nazy­wa­nych sank­tu­aria­mi Pań­ski­mi, jest oko­ło 100. W pozo­sta­łych ponad 150 ośrod­kach piel­grzym­ko­wych roz­wi­nię­ty jest szcze­gól­ny kult świę­tych lub bło­go­sła­wio­nych. Dane te obra­zu­ją, jakie mamy dziś bogac­two świę­tych miejsc w naszym kra­ju. Przy­to­czo­ne dane wska­zu­ją tak­że, że naj­bar­dziej popu­lar­ne są sank­tu­aria maryj­ne. Nale­ży jed­nak zazna­czyć, że do gru­py naj­waż­niej­szych sank­tu­ariów w Pol­sce nale­żą tak­że sank­tu­aria Pań­skie – przede wszyst­kim sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, sank­tu­arium pasyj­no-maryj­ne w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej i sank­tu­arium Reli­kwii Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go na Świę­tym Krzy­żu, a tak­że sank­tu­aria świę­tych i bło­go­sła­wio­nych w Kra­ko­wie, Gnieź­nie, Nie­po­ka­la­no­wie, War­sza­wie, Wado­wi­cach i na Górze Św. Anny.
+++ – Dzię­ku­ję za roz­mo­wę.