Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA
Dz 2,14a.36–41
1 P 2,20b–25
J 10,1–10

Jezus jest bramą owiec

Słowa życia

Jezus powie­dział:
Zapraw­dę, zapraw­dę powia­dam wam: Kto nie wcho­dzi do owczar­ni przez bra­mę, ale wdzie­ra się inną dro­gą, ten jest zło­dzie­jem i roz­bój­ni­kiem. Kto jed­nak wcho­dzi przez bra­mę, jest paste­rzem owiec. Temu otwie­ra odźwier­ny, a owce słu­cha­ją jego gło­su; woła on swo­je owce po imie­niu i wypro­wa­dza je. A kie­dy wszyst­kie wypro­wa­dzi, sta­je na ich cze­le, a owce postę­pu­ją za nim, ponie­waż głos jego zna­ją. Nato­miast za obcym nie pój­dą, lecz będą ucie­kać od nie­go, bo nie zna­ją gło­su obcych.

+++ Tę przy­po­wieść opo­wie­dział im Jezus, lecz oni nie poję­li zna­cze­nia tego, co im mówił.
+++ Powtór­nie więc powie­dział do nich Jezus: Zapraw­dę, zapraw­dę powia­dam wam: Ja jestem bra­mą owiec. Wszy­scy, któ­rzy przy­szli przede Mną, są zło­dzie­ja­mi i roz­bój­ni­ka­mi, a nie posłu­cha­ły ich owce. Ja jestem bra­mą. Jeże­li ktoś wej­dzie prze­ze Mnie, będzie zba­wio­ny – wej­dzie i wyj­dzie, i znaj­dzie paszę. Zło­dziej przy­cho­dzi tyl­ko po to, aby kraść, zabi­jać i nisz­czyć. Ja przy­sze­dłem po to, aby owce mia­ły życie i mia­ły je w obfi­to­ści.


Dobry Pasterz – Jezus jest bra­mą. Nie da się wejść do wnę­trza omi­ja­jąc bramę.Chyba że prze­mo­cą, na rabu­nek, dla zniszczenia,w sumie dla jakiejś wła­snej, czę­sto ukry­tej, korzy­ści. Korzy­ścią Dobre­go Paste­rza jest szczę­ście owiec.Innej korzy­ści nie zakła­da. To wyjąt­ko­wy Pasterz:zna swo­je owce po imie­niu. Ten rodzaj zaży­ło­ści może zasko­czyć. Ale nie zasko­czy tych,którzy patrząc na krzyż, potra­fią zobaczyć,że jest on bra­mą. I to nie tyle dla innych,co dla mnie, bra­mą jedy­ną, bramą,której war­to zaufać.

rs