Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zrób coś dobrego

Zakonnice adoptowane

Czy moż­na zaadop­to­wać zakon­ni­cę? Jak naj­bar­dziej! Moż­na, a nawet trze­ba! Do pod­ję­cia Dzie­ła Ducho­wej Adop­cji Sióstr Zakon­nych zachę­ca ini­cja­tor­ka tej nie­zwy­kle cen­nej akcji – Asia Hadzik, lice­alist­ka z Klucz­bor­ka.
+++ [pullquote]MODLITWA JANA PAWŁA II ZA OSOBY KONSEKROWANE
Mary­jo, wize­run­ku Kościo­ła – Oblu­bie­ni­cy bez zmarszcz­ki i ska­zy, któ­ra naśla­du­jąc Cie­bie „zacho­wu­je dzie­wi­czo nie­na­ru­szo­ną wia­rę, moc­ną nadzie­ję i szcze­rą miłość” – wspo­ma­gaj oso­by kon­se­kro­wa­ne w ich dąże­niu do wie­czy­stej i jedy­nej szczę­śli­wo­ści. Zawie­rza­my je Tobie, Dzie­wi­co Nawie­dze­nia, aby umia­ły wycho­dzić naprze­ciw ludziom w potrze­bie i nieść pomoc, a nade wszyst­ko nieść im Jezu­sa. Naucz je gło­sić wiel­kie dzie­ła, jakich Bóg doko­nu­je w świe­cie, a wszyst­kie ludy wiel­bi­ły Two­je imię. Wspo­ma­gaj je w pra­cy dla dobra ubo­gich, głod­nych, pozba­wio­nych nadziei, ostat­nich i tych wszyst­kich, któ­rzy szcze­rym ser­cem szu­ka­ją Two­je­go Syna. Do Cie­bie, Mary­jo, któ­ra pra­gniesz ducho­wej i apo­stol­skiej odno­wy Two­ich synów i córek przez miłość do Chry­stu­sa i przez cał­ko­wi­te odda­nie się Jemu, kie­ru­je­my z ufno­ścią naszą modli­twę. Ty, któ­ra czy­ni­łaś wolę Ojca, oka­zu­jąc gor­li­wość w posłu­szeń­stwie, męstwo w ubó­stwie, a w swym płod­nym dzie­wic­twie goto­wość na przy­ję­cie życia, uproś Twe­go Boskie­go Syna, aby ci, któ­rzy otrzy­ma­li dar naśla­do­wa­nia Go przez swą kon­se­kra­cję, umie­li o Nim świad­czyć swo­im prze­mie­nio­nym życiem, podą­ża­jąc rado­śnie, wraz ze wszyst­ki­mi inny­mi brać­mi i sio­stra­mi, ku nie­bie­skiej ojczyź­nie i ku świa­tłu, któ­re nie zna zmierz­chu. O to Cię pro­si­my, aby we wszyst­kich i we wszyst­kim został oto­czo­ny chwa­łą, bło­go­sła­wień­stwem i miło­ścią Naj­wyż­szy Wład­ca wszyst­kich rze­czy, któ­rym jest Ojciec, Syn i Duch Świę­ty. Amen.[/pullquote]Asia uczęsz­cza do liceum we Wro­cła­wiu, pro­wa­dzo­ne­go przez urszu­lan­ki. Pomysł takie­go „dzie­ła” naro­dził się nato­miast w cza­sie odby­wa­nych u sióstr elż­bie­ta­nek dni sku­pie­nia. Wkrót­ce pierw­sze sio­stry zosta­ły obję­te „ducho­wą adop­cją”.
+++ Na czym więc owa „ducho­wa adop­cja zakon­nic” pole­ga? Zasad­ni­czo jest ona „żeń­ską” for­mą Mar­ga­re­tek i Dzie­ła Ducho­wej Adop­cji Kapła­nów – apo­sto­la­tów pole­ga­ją­cych na sys­te­ma­tycz­nej modli­tew­nej pomo­cy kapła­nom. W Dzie­le Ducho­wej Adop­cji Zakon­nic taką samą pomo­cą obję­te są zakon­ni­ce, któ­re tak­że bar­dzo potrze­bu­ją ducho­we­go wspar­cia, a są w tym wzglę­dzie „zanie­dby­wa­ne”.
+++ Na stro­nie inter­ne­to­wej www.ddasz.wordpress.com zna­leźć moż­na listę sióstr, któ­re wyra­zi­ły chęć bycia „adop­to­wa­ny­mi” ducho­wo. Jeśli chce­my włą­czyć się w to „dzie­ło” wybie­ra­my sio­strę, a następ­nie wolę jej „adop­cji” zgła­sza­my za pomo­cą poda­ne­go na stro­nie e-maila. W e-mailu nale­ży podać imię i nazwi­sko sio­stry, zgro­ma­dze­nie, okres adop­cji (z poda­niem dnia, od któ­re­go się zaczy­na) oraz infor­ma­cję czy infor­mo­wać sio­strę czy nie (i czy podać dane adop­tu­ją­ce­go).
+++ Musi­my jed­nak zda­wać sobie spra­wę z wagi pod­ję­tej decy­zji – „adop­tu­jąc” sio­strę zga­dza­my się objąć ją ducho­wą opie­ką – i to nie spo­ra­dycz­ną i spon­ta­nicz­ną – ale sys­te­ma­tycz­ną. Opie­ka taka obej­mu­je codzien­ną modli­twę oso­bi­stą, odma­wia­ny raz w tygo­dniu Hymn do Ducha Świę­te­go, a raz w mie­sią­cu – Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go oraz jed­ną tajem­ni­cę Różań­ca, poprze­dzo­ną modli­twą Jana Paw­ła II za oso­by kon­se­kro­wa­ne. Do comie­sięcz­nej prak­ty­ki zali­czyć nale­ży tak­że uczest­nic­two w Eucha­ry­stii, w inten­cji wybra­nej zakon­ni­cy. Adop­to­wa­ne na sta­łe sio­stry otrzy­mu­ją pamiąt­kę adop­cji. Ini­cja­tor­ka akcji zachę­ca rów­nież (ale nie jest to obo­wią­zek!), aby codzien­nie o godzi­nie 22.00 oso­by bio­rą­ce udział w akcji – a two­rzą­ce „swo­istą, roz­sia­ną wspól­no­tę” – łączy­ły się modli­tew­nie ze sobą poprzez odmó­wie­nie „Ojcze nasz…”, „Zdro­waś Mary­jo…” oraz wezwa­nia „Św. Fau­sty­no – módl się za nami”.fot. arch. sióstr Benedyktynek z Jarosławia

***

Jak czy­ta­my na stro­nie DDASZ, pod koniec mar­ca 2011 „zaadop­to­wa­nych” było już 100 sióstr. Stro­na zano­to­wa­ła – od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia – ponad 22 tysią­ce wejść. Patro­nem akcji zosta­ła św. Sio­stra Fau­sty­na.

oprac. fd